Felles regelverk for studiepermisjoner ved Universitetet i Oslo 

Fastsatt av rektor/universitetsdirektøren 30. juni 2020 med hjemmel i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 7-2 og § 10-4. Sist endret av universitetsdirektøren 25. september 2020. 

1. Adgangen til å søke om permisjon gjelder for programstudenter på bachelor- og masternivå, inkludert studenter på årsstudium, profesjonsutdanning, spesialistutdanning og tilsvarende. Adgangen til å søke om permisjon gjelder ikke for enkeltemnestudenter.

2. En programstudent kan få inntil 2 semester permisjon uten krav til dokumentasjon, enten sammenhengende eller 1 semester av gangen. Unntak gjelder for:

a) Studenter på profesjonsstudiet i medisin kan normalt bare få permisjon uten krav til dokumentasjon mellom modulene i studieprogrammet.

b) Studenter på masterprogram ved Det humanistiske fakultet kan normalt ikke få permisjon uten krav til dokumentasjon i 4. semester eller senere.

c) Studenter på masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan normalt ikke få permisjon uten krav til dokumentasjon.

3. En programstudent kan også få permisjon på grunnlag av dokumenterte behov i følgende situasjoner:

a) Foreldrepermisjon, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-5.

b) Verneplikt. Permisjonslengden avgrenses normalt til tidsrommet for innkallingen eller til nærmeste hele semester.

c) Sykdom hos studenten selv eller noen studenten har omsorg for.

d) Heltidsverv som studenttillitsvalgt eller heltidsverv som folkevalgt.

e) Andre tungtveiende årsaker utenfor studentens kontroll.

4. Søknader etter punkt 3 dokumenteres med terminbekreftelse, fødselsattest, innkallingskort, legeattest, bekreftelse på heltidsverv eller tilsvarende dokumentasjon.

5. Ett semesters permisjon innvilges bare dersom programmets struktur gjør det mulig. Dersom det ikke er mulig med 1 semester permisjon, må studenten søke permisjon for 2 semester.

6. Søknadsfrister og andre frister for permisjoner vedtas av universitetsdirektøren som del av nærmere regler til studie- og eksamensforskriften om datoer og frister.

7. Dersom behovet for permisjon etter punkt 3 oppstår etter søknadsfristen, kan studenter søke etter fristen. I disse tilfellene kan det også gis permisjon for resten av semesteret.

 

Publisert 1. okt. 2020 16:14 - Sist endret 26. apr. 2021 10:58