Nærmere regler om utformingen av vitnemål

------------------------------------------- o 0 o --------------------------------------------------------

------------------------------------------- o 0 o --------------------------------------------------------

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved universitetet i Oslo, fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005. Nærmere regler til § 8.1 er fastsatt av universitetsdirektøren første gang 25. april 2007 og endret senest 20. august 2015.

Innholdskravene i UiOs vitnemål er basert på den nasjonale malen for vitnemål og vitnemåls­tillegg som ble utarbeidet i regi av Universitets- og høgskolerådet.

Innholdskravene er utarbeidet for grader på bachelor- og masternivå som er basert på studieprogram, men brukes også så langt de passer for fritt sammensatte bachelorgrader, vitnemålsvedlegg for doktorgrader, fellesgrader og dokumentasjon av årsenheter og tilsvarende kvalifikasjoner.

Vitnemålspapir og -språk

Vitnemål skal skrives ut på særskilt papir som bestilles og hentes i Avdeling for fagstøtte. Vitne­målene kan skrives ut på A3- eller A4-ark avhengig av vitnemålenes sideantall og fakultetenes praksis. Sidene skal være nummererte etter mønsteret "Side 1 av 4" osv.

Vitnemål skal være på norsk hvis studieprogrammet/-retningen er norskspråklig og på engelsk hvis studieprogrammet/-retningen er engelskspråklig.

Vitnemålets forside (side 1)

På side 1 av vitnemålet skal følgende framkomme:

 • Ordet "vitnemål".
 • Universitetet i Oslos navn samt navn på fakultetet som tildeler graden.
 • Navn og fødselsdato til kandidaten som er tildelt graden.
 • Graden som er tildelt (gradsnavn og tilleggsbetegnelse).
 • Dato for tildeling av grad.
 • Studieprogram.
 • Eventuell studieretning.
 • Eventuelt kandidatløfte (medisin, rettsvitenskap og teologi).
 • Universitetet i Oslos segl.
 • Dato for utstedelse av vitnemål.
 • Underskrift fra dekan og fakultetsdirektør med titler.

Datoen for tildeling av grad skal ordinært tilsvare datoen for overføring til eksamensprotokoll av resultatet for den siste eksamen som inngår i graden.

Studieprogram og eventuelt studieretning skal bare føres på vitnemålet dersom graden bygger på et program og kandidaten har hatt opptak til programmet.

Vitnemålets informasjonsside (side 2, ev. flere)

Siden skal inneholde tre informasjonsfelt:

 1. Generell informasjon om graden
 2. Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering
 3. Kandidatens læringsutbytte

Informasjonen i (2) og (3) kan gjelde hele studieprogram eller enkelte studieretninger. Ved innføringen av ny vitnemålsløsning flyttes dagens programtekster, og de nye innholdskravene tas i bruk i takt med at tekstene revideres. I overgangsperioden vil UiO i stedet for (2) og (3) bruke følgende overskrift:

Bokmål: Informasjon om studieprogrammet
Nynorsk: Informasjon om studieprogrammet
Engelsk: Information about the programme

Informasjonssiden vil finnes i følgende varianter:

 • Grader (med tekstfeltene 1, 2 og 3)
 • Kvalifikasjoner som ikke er grader (med tekstfeltene 2 og 3)

Overskrifter og tekster på informasjonssiden har skrifttypen Quaestor. Overskriftene har punktstørrelse 11 og tekstene har punktstørrelse 10.

1) Generell informasjon om graden

Bokmål: Generell informasjon om graden
Nynorsk: Generell informasjon om graden
Engelsk: General information about the degree

Vitnemålene skal ha følgende fellestekster:

Tekst om gradsregelverket:

Bokmål: [Navn på graden] er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.

Nynorsk: [Namn på grada] er tildelt i følgje «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.

Engelsk: [Name of degree] is awarded in accordance with «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» of 16.12.2005.

Punktet skal ikke være med når det utstedes vitnemål for utdanninger som ikke er grader. Tekstene vedlikeholdes av de nasjonale FS-utviklerne, men bruker grunnlagsdata registrert av UiO.

Tekst om eventuell rammeplan:

Bokmål: Utdanningen er gjennomført i samsvar med rammeplan for xxx fastsatt av Kunnskapsdepartementet dd.mm.yyyy.

Nynorsk: Utdanninga er gjennomført i samsvar med rammeplan for xxx fastsett av Kunnskapsdepartementet dd.mm.yyyy.

Engelsk: The education is completed in accordance with the framework plan for xxx approved by the Ministry of Education and Research on dd.mm.yyyy.

Punktet gjelder bare for utdanninger med rammeplan.

Tekst om omfang:

Bokmål: Normert studietid for graden er n år og den har et omfang av xxx studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.

Nynorsk: Normert studietid for graden er n år og den har eit omfang av xxx studiepoeng. Eit fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.

Engelsk: The nominal length of study for the degree is n years and it comprises xxx ECTS credits. One completed year of study has nominally 60 ECTS credits.

Punktet tilpasses den aktuelle gradstypen. Tekstene vedlikeholdes av de nasjonale FS-utviklerne, men bruker grunnlagsdata registrert av UiO.

Tekst om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk:

Bokmål: [Navn på graden] er en kvalifikasjon som inngår i [første/andre/tredje] syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.

Nynorsk: [Namn på graden] er ein kvalifikasjon som inngår i [første/andre/tredje] syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, fastsett av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.

Engelsk: [Name of the degree] is a qualification that is part of the [first/second/third] cycle in the Norwegian Qualifications Framework for Lifelong Learning, approved by the Ministry of Education and Research on 15.12.2011.

Tekstene vedlikeholdes av de nasjonale FS-utviklerne, men bruker grunnlagsdata registrert av UiO.

2) Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering

Bokmål: Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering
Nynorsk: Målsetting, innhald og organisering av studieprogrammet
Engelsk: Objectives, content and organisation of the programme of study

Fakultetet bestemmer selv innholdet i dette feltet. Stikkord kan være:

 • Målsettingen med programmet, herunder arbeidslivsrelevans.
 • Kort beskrivelse av innholdet i programmet.
 • Generelle krav ved gjennomføring programmet, herunder praksis.
 • Eventuell rett til autorisasjon.
 • Eventuell skikkethetsvurdering.

3) Kandidatens læringsutbytte

Bokmål: Kandidatens læringsutbytte
Nynorsk: Kandidaten sitt læringsutbytte
Engelsk: The candidate’s learning outcomes

Modellene for å beskrive kandidatens læringsutbytte er til dels ulike mellom fakultetene og fagmiljøene. Fakultetet kan derfor selv velge hvordan kandidatens læringsutbytte best kan beskrives. Det er naturlig å gjenbruke tekst fra programbeskrivelsene i så stor grad som mulig.

Grunnlag for vitnemål (side 3, ev. flere)

Grunnlaget for vitnemål brukes slik det er definert i FS.

Foran emneoversikten framkommer følgende om kandidaten og graden:

 • Ordene "Grunnlag for vitnemål"
 • Universitetet i Oslos navn og logo.
 • Navn og fødselsnummer (ev. fødselsdato) til kandidaten som oppnår graden.
 • Graden som er tildelt (gradsnavn og tilleggsbetegnelse)
 • Dato for tildeling av grad.
 • Studieprogram
 • Eventuell studieretning

I emneoversikten framkommer følgende om kandidatens emner:

 • En oversikt over beståtte emner med emnekode, emnenavn, eksamenssemester, studiepoeng og karakter. Oversikten inneholder normalt også karakterfordelingen i hvert emne.
 • Emnene grupperes med overskrifter basert på gradens struktur. Innenfor hver gruppering sorteres emnene etter eksamenssemester og med det eldste først.
 • Dersom graden inneholder examen philosophicum og examen facultatum, skal disse ordinært ha en egen overskrift først i emneoversikten.
 • Ved graden master skal masteroppgaven ordinært ha en egen overskrift. Oppgavetittelen angis under emnenavnet.
 • Bare emner som helt eller delvis inngår i graden skal framkomme på vitnemålet.
 • Emner fra andre institusjoner skal framkomme i emneoversikten enten med emneinformasjon fra den andre institusjonen eller som aggregerte blokker definert av fakultetet. Eventuelle blokker tilpasses strukturen i graden og gis en tittel i samsvar med blokkens faglige innhold. Institusjonsnavn og studiepoengantall skal framkomme. Emner fra andre institusjoner skal ordinært ha "Innpasset" / "Innpassa" / "Recognized" i karakterkolonnen.

Etter emneoversikten framkommer følgende om dato, underskrift og merknader:

 • Merknader som registreres av saksbehandleren.
 • Dato for utstedelse av vitnemål.
 • Underskrift fra administrativt nivå ved fakultetet etter at vitnemålet er kontrollert. Underskriverens tittel skal være ”saksbehandler” / ”sakshandsamar” / ”Faculty Officer”. Dersom emneoversikten går over to sider, skal begge sidene signeres.

Merknadene kan gjelde blant annet følgende tema:

 • Annen karakterskala på side 3 enn de som er beskrevet på vitnemålet.
 • Annen eksamen eller eksamensform for privatist enn for student.
 • Grunnlaget for fritak for examen facultatum.
 • Innpassing av emner som det bare delvis er behov for i graden.
 • Godkjenning av utenlandsk utdanning hvor emneoversikten ikke gir tilstrekkelig informasjon.

Til slutt i grunnlaget for vitnemål framkommer en standardtekst om karakterskalaen og studiepoengsystemet. Standardteksten vedlikeholdes av de nasjonale FS-utviklerne.

 

Publisert 21. aug. 2015 16:08 - Sist endret 22. aug. 2015 10:54