Immaterielle rettigheter (IPR)

I forskningssamarbeid mellom UiO og eksterne parter skal det avtalefestes eierskap til resultater og hvordan resultatene skal publiseres. Som del av UiOs samfunnsoppdrag må UiO bidra til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av UiOs virksomhet. Dette inkluderer næringsmessig utnyttelse.

Eierskap til resultater

UiO har plikt til å sikre at forskningsresultater er tilgjengelig for videre forskning ved institusjonen, og at resultater kan benyttes til utdanningsformål. Utover dette er eierskapet til og utnyttelsen av rettighetene et forhandlingstema mellom UiO og aktuelle samarbeidspartnere.

Et generelt prinsipp er at rettighetsutnyttelsen skal stå i forhold til hvordan forskningen er finansiert og resultatene er skapt. I alle tilfeller skal prinsippene i åndsverkloven følges, og forskningsetiske prinsipper om forskningens åpenhet og forskningsresultatenes tilgjengelighet skal respekteres.

Forholdet mellom finansiering og eierskap til resultater

Når UiOs bidrag er finansiert av grunnbevilgningen gitt av Stortinget, har universitetet plikt til å sikre seg eierskap til forskningsresultatene slik at disse kan nyttiggjøres samfunnet i bred forstand. Tilsvarende gjelder der forskningen er finansiert gjennom andre offentlige finansieringskilder som Forskningsrådet eller EU-ordninger.

Inven2 er UiOs aktør for utnyttelse av slike rettigheter.

Fullfinansiering og overdragelse av rettigheter til oppdragsgiver

Når forskning er fullfinansiert av en privat oppdragsgiver kan det inngås avtaler som gir retten til resultatene til oppdragsgiver.

Fullfinansiering vil si finansiering av forskningsaktivitet inkludert arbeidskostnader, prosjektkostnader, kostnader knyttet til infrastruktur, og overskudd. En eventuell overdragelse av resultatene vil være begrenset til de konkrete resultatene gjennom oppdraget og er knyttet til oppdragsgivers virksomhet.

Også for fullfinansiert forskning gjelder forbudet mot varig hemmelighold og plikten til å sikre rett til videre forskning og bruk av resultatene i undervisningssammenheng.

Publisering av resultater

Med bakgrunn i universitets- og høyskoleloven, har ikke UiO mulighet til å inngå avtaler som åpner for varig hemmelighold av forskningsresultater skapt av ansatte ved UiO. Dersom utsettelse av offentliggjøring er nødvendig for å sikre rettigheter i form av patentsøknad eller lignende, kan man utsette publisering for et kortere tidsrom.

Publisert 23. okt. 2013 15:28 - Sist endret 21. okt. 2015 14:08