Veiledning

Her har jeg samlet litt informasjon til nåværende og fremtidige studenter

Det første veiledningsmøtet

Det første møtet bør finne sted innen fire uker etter opprettelse av veilederforhold. Studenten skal ta initiativ til første møte, som skal omhandle: 

Møtet skal også dekke forventningsavklaringer både hos student og veileder, studentens ambisjoner, samt at det opprettes en fremdriftsplan. Dersom kontrakten ikke er underskrevet av veileder og/eller student, må dette gjøres på første veiledningsmøte.

Møter og referater

Tidspunkt for neste møte avtales på slutten av en veiledning. Student og veileder bør da være enige om hva og når neste skriftlige materiale skal sendes veileder. Om ikke annet er avtalt skal studenten skrive et kort referat fra hvert veiledningsmøte som sendes til veileder i løpet av et par dager. Referatet klargjør hva studenten har oppfattet, og kan rette opp i eventuelle misforståelser og uklarheter. I referatet bør også avtaler om videre arbeid komme tydelig frem.

Planlegging av masteroppgaveløpet

 • Første semester: Utforming av prosjektidé og prosjektbeskrivelse.
 • Andre semester: Det anbefales at studenten jobber med masteroppgaven tilsvarende 10 studiepoeng, og tar emner på totalt 20 studiepoeng. Studenten skal komme godt i gang med masteroppgaven. Målet er å sikre konsistens i forskningsdesign og i metodisk tilnærming. Det er også viktig å komme i gang med å lese relevant forskning for oppgaven.
 • Tredje semester: Det anbefales å  jobbe med masteroppgaven tilsvarende 20 studiepoeng, og ta emner på totalt 10 studiepoeng. I dette semesteret bør datainnsamlingen gjøres og analyser påbegynnes.
 • Fjerde semester: Fullføre analyser og skrive avhandlingen. Andreutkast (siste) bør leveres til veileder ca 1. april for å rekke innlevering i begynnelsen av mai.

Veiledningen skal være regelmessig

Studenten krav på 18 timer veiledning når omfanget av masteroppgave er 60 studiepoeng. Timene skal student og veileder sammen fordele over tre semestre, og inngå som en del av fremdriftsplanen. For at veiledningen skal fungere må studenten jevnlig levere inn nyskrevet tekst slik de to har avtalt.

Personopplysninger og meldeplikt

Prosjektet er meldepliktig hvis studenten skal behandle personopplysninger, altså opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. Både veileder og student har ansvar for at prosjektet følger de forskningsetiske retningslinjene ved UiO.

Forberedelse til veiledning

 • Veiledningen tar utgangspunkt i tekstmaterialet du kommer med. Send meg derfor litt tekst senest 48 timer før veiledningstimen slik at jeg har tid til å lese gjennom.
 • Vi går gjennom referatet fra forrige veiledningstime, for å friske opp hva vi snakket om.
 • Oppgaveplan: studenten lager en énsiders oversikt som oppdateres til hver veiledningstime. Denne bør inneholde følgende:
  • Tittel
  • Sammendrag (maks 100 ord)
  • Problemstilling og forskningsspørsmål
  • Fremdriftsplan med milepæler

Programvare

 • Tekstskriving: Mange av mine studenter skriver i MS Word/LibreOffice. Det kan fungere greit, men hvis du ønsker å gjøre noe mer vitenskapelig, vil jeg anbefale en variant av LaTeX:
  • Overleaf
 • Referanseverktøy: Det er helt essensielt å finne en god måte å organisere referanser på. Her er det primært to valgmuligheter
  • Zotero
 • Presentasjonsverktøy: Du må lære deg å bruke et eller flere presentasjonsverktøy
  • PowerPoint
 • Analyseverktøy: Det finnes mange programmer for å lage spektrogrammer, men få som gir bra resultet på papir. Jeg vil ikke anbefale å bare klippe ut fra skjermen fra f.eks. Logic. Det er mye bedre å bruke et program som er laget for slikt. Her vil jeg primært anbefale Praat.
  • PureData
  • Matlab
  • Audacity
  • Sonic Visualiser
  • Praat is an extensive sound analysis package made for linguistics, which also works well for musical sound analysis, and it can export high quality images of the analysis.

Faglig innhold

Introduksjon til musikkvitenskapens delområder

Introduksjon til musikkkognisjon og systematisk musikkvitenskap

Introduksjon til musikkpersepsjon:

Introduksjon til musikkteknologi:

"Lærebok" i forskning:

 • Booth, Colomb & Williams (2003): The Craft of Research. Introduction text going through all stages of research, from idea to final publication.

For å skrive bedre:

Useful web tools

 • The Auditory list is a great resource for issues related to hearing and sound perception/cognition. Many of the most established researchers are reading the list and posting regularly.
 • The Max/MSP/Jitter forum is discussing issues related to Max development.
 • Sensorwiki contains lots of information about sensors, interfaces, etc.

 

Publisert 23. juni 2018 19:48 - Sist endret 15. juli 2018 12:04