Forskningsetikk

Hver enkelt forsker har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk, anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper og innenfor fastsatte rammer.

Forskningsetikkloven

Loven gjelder all forskning i Norge og skal bidra til at forskningen skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Nasjonale retningslinjer for forskningsetikk

Forskningsetikken reguleres av både nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer. De forskjellige fagområdene har ulike forskningsetiske utfordringer. De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for de ulike fagområdene.

Standard for forskningsintegritet for UiO

Universitetsstyret vedtok 19. oktober 2021 en standard for forskningsintegritet for å tydeliggjøre hvilke normsett for forskningsintegritet som er relevante for universitetet og de ansattes virksomhet. Samlet uttrykker standarden hva som utgjør redelig atferd innen forskning.

UiOs verktøy for å ivareta god forskningsskikk

I tillegg til nasjonale retningslinjer har UiO en rekke verktøy som er til hjelp for å ivareta god forskningsetikk, både i selve forskningsarbeidet, i forhold til andre deler av UiOs virksomhet og til samfunnet rundt:

Utvalg og ombud

UiO har to redelighetsutvalg og et vitenskapsombud.

Publisert 24. mai 2017 12:58 - Sist endret 30. aug. 2022 12:35