English version of this page

Forskning

Rytme

Vi forsøker å identifisere grunnleggende strukturer og kjennetegn ved rytmiske fenomener og hvordan disse kan knyttes til hvordan tid er organisert i menneskelig persepsjon og kognisjon. Vi undersøker også hvorfor rytme inviterer til dans og andre former for kroppslig bevegelse.

Tid

Vi undersøker om rytme spiller en rolle for hvordan vi organiserer lengre strekk av tid. Vi forsker også på sammenhengen mellom rytme og opplevelse av velbehag, hvordan rytme kan fasilitere synkronisering, samt sosiale aspekter ved slike prosesser.

Bevegelse

Vi fokuserer på analyse av menneskelige kroppsrytmer og syntese av maskinelle rytmer. Et viktig aspekt er å finne ut hvordan musikk påvirker menneskers kroppsbevegelser, både når de danser og når de står stille. 

Forskningsgrupper

Våre forskningsgrupper er fordelt mellom de tre forskningsområdene rytme, tid og bevegelse.

Laboratorier

FourMs

FourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier.

Front Neurolab

Laben samarbeider med norske og utenlandske sykehus og universiteter, og består av ansatte med faglig kompetanse innenfor kognitiv og klinisk nevropsykologi og -vitenskap, og kognitiv og biologisk ingeniørvitenskap.

Robotikk og intelligente systemer (ROBIN)

ROBIN ønsker å bidra til utvikling av intelligente systemer, både på et grunnforskningsnivå, der maskinlæring og evolusjonære algoritmer er sentrale begreper, og på et applikasjonsnivå der teorier blir prøvd ut i praksis.