English version of this page

Karakterveiledning på eksamen på masternivå ved IMK

Denne karakterveiledningen er ment for alle typer eksamener på masternivå på IMK med unntak av masteroppgaven. Masteroppgaven har en egen karakterveiledning. 

A (Fremragende)

Særdeles oversiktlig og godt begrunnet framstilling, presist og klart språk, konsekvent og riktig gjennomført referansebruk. Overbevisende med hensyn til faktakunnskaper og svært god kjennskap til den relevante forskningslitteraturen, gjerne ut over emnets eget pensum.

I den grad det skal være problemstilling/problemstillinger, skal denne/disse være klart formulerte, oppgaven skal besvare disse og gjennomfører analyse, argumentasjon og dokumentasjon i tråd med problemstillingen. Gjør eksplisitt og svært godt rede for teori.

Relevante teoretiske perspektiver, selvstendighet i framstilling og diskusjon av disse. Meget interessante perspektiver. Demonstrerer meget god forståelse av sentrale begreper og konsistent bruk av disse i framstillingen. Klarhet, selvstendige og interessante resonnementer. Oppfyller eksamensoppgavens formelle krav. 

Tildels fremragende og originalt arbeid som bekrefter en meget god forståelse og håndtering av teoretiske og, dersom anvendbart, analytiske, momenter. Høyt kunnskapsnivå. Selvstendig.

 

B (Meget god)

Tilfredsstiller de fleste, men ikke alle kriteriene i kategori A. Det forutsettes gode resonnementer og gjennomgående meget god kjennskap til pensumlitteraturen også på dette nivået. Relevant og meget god bruk av teori, meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Språklig klarhet, god struktur og god tilpasning mellom form og innhold vil normalt være nødvendig for å få karakteren B.

I den grad det skal være problemstilling/problemstillinger, skal denne/disse være klart formulerte, besvarer disse. God sammenheng mellom problemstillinger, teori og empiri. Gjør rede for teori, som er relevant i forhold til problemstillingen.

Solid oversikt over kunnskapsfeltet.

Oppfyller eksamensoppgavens formelle krav. 

 

C (God)

En god besvarelse på alle viktige punkter. Gjør rimelig godt rede for teori. Kandidaten viser god kjennskap til pensumlitteraturen, god vurderingsevne og selvstendighet.

I den grad besvarelsen har problemstillinger, er disse gode, men kan være noe mangelfulle eller uklart formulerte.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne være noe uklar og upresis språkbruk, til dels inkonsistent bruk av begreper, noe uklar struktur, noe mangelfull framstilling av fakta eller teoretiske perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er definert uten at helt spesielle hensyn tilsier dette.

En god besvarelse på de fleste punkter.

 

D (Brukbar)

Besvarelsen er ytre sett gjennomført i henhold til eksamensoppgaven, men har flere store og betydelige mangler. Noe av innholdet er relevant, men besvarelsen inneholder også deler som er irrelevant, unødvendig, feilaktig eller mangelfullt, med mangler forbundet med fagfeltets kunnskapselementer. Kan ikke benytte kunnskapen selvstendig.

Nokså god kjennskap til sentrale deler av pensum, men betydelige svakheter i det teoretiske og eller det empiriske.

For knapt og/eller kort i forhold til den tiden som er til rådighet.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne være uklar og upresis språkbruk, inkonsistent bruk av begreper, uklar struktur, noe feilaktig eller mangelfull framstilling av fakta eller teoretiske perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er definert uten at helt spesielle hensyn tilsier dette, unødvendige eller irrelevante innslag, innforstått eller utydelig framstillingsform, feilaktig eller inkonsistent referansebruk.

 

E (Tilstrekkelig)

Besvarelser som ikke besvarer eksamensoppgaven på mer enn et minumumsnivå.  uten at dette er godt begrunnet.

Svært lite av besvarelsen er relevant og godt. Besvarelser med store og vesentlige mangler både når det gjelder kunnskap og resonnementer.

Kjennskap til de mest sentrale deler av pensum, men lite utfyllende. Store "hull".

Besvarelser som har store og betydelige mangler på mange av de punktene som er nevnt i siste avsnitt under nivå D, i tillegg til at den er tynnere, mer rotete, dårlig disponert og umoden. Mangler detaljkunnskap og oversikt. Uselvstendig arbeid.

 

F - (Stryk)

Besvarer ikke eksamensoppgaven. Dokumenterer ikke kunnskap om sentrale områder i pensum. Dokumenterer ikke kjennskap til fagets hovedlinjer.

Behersker ikke kunnskapsfeltet, upresist/umodent språk, uklare resonnementer, uklar struktur, manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Publisert 24. juni 2015 20:37 - Sist endret 13. mai 2022 07:12