Karakterveiledning på master ved IMK

A (fremragende)

Klart formulerte problemstillinger, besvarer disse og gjennomfører analyse, argumentasjon og dokumentasjon i tråd med problemstillingen. Gjør eksplisitt og meget godt rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som skal være relevant i forhold til problemstillingen.

Oversiktlig og begrunnet framstilling, presist og klart språk, konsekvent og riktig gjennomført referansebruk. Overbevisende med hensyn til faktakunnskaper og svært god kjennskap til forskningslitteraturen: demonstrerer gode kunnskaper om relevant tidligere forskning på feltet.

Relevante teoretiske perspektiver, selvstendighet i framstilling og diskusjon av disse. Eventuelle empiriske analyser på et høyt nivå, godt og riktig gjennomført. Meget interessante perspektiver. Demonstrerer meget god forståelse av sentrale begreper og konsistent bruk av disse i framstillingen. Klarhet, selvstendige og interessante resonnementer. Holder seg innenfor de omfangsbegrensinger som er definert med mindre helt spesielle hensyn tilsier at disse begrensingene overskrides.

Tildels fremragende og originalt arbeid som bekrefter en meget god forståelse og håndtering av teoretiske og analytiske momenter. Høyt kunnskapsnivå. Selvstendig.

B (meget god)

Klart formulerte problemstillinger, besvarer disse. God sammenheng mellom problemstillinger, teori og empiri. Gjør rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som er relevante i forhold til problemstillingen.

Oversiktlig og begrunnet framstilling, presist og klart språk. God oversikt over kunnskapsfeltet og kjennskap til forskningslitteraturen, kompetent gjennomførte empiriske analyser, interessante perspektiver. Selvstendig bruk av kunnskapen. Demonstrerer forståelse av sentrale begreper.

Relevante teoretiske perspektiver. Holder seg innenfor de omfangsbegrensinger som er definert med mindre helt spesielle hensyn tilsier at disse begrensingene overskrides.

Et meget godt arbeid når det gjelder analyse, metode, presentasjon og kjennskap til litteratur.

C (god)

En god oppgave på alle viktige punkter. Oppgaven har gode problemstillinger, men disse kan være noe mangelfulle eller uklart formulerte. Rimelig god sammenheng mellom problemstillinger, teori og empiri. Gjør rimelig godt rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som er mer eller mindre relevante i forhold til problemstillingen.

Gode faktakunnskaper, og en godt gjennomført analyse som er godt presentert og forankret i litteraturen.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne være noe uklar og upresis språkbruk, inkonsistent bruk av begreper, noe uklar struktur, noe feilaktig eller mangelfull framstilling av fakta eller teoretiske perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er definert uten at helt spesielle hensyn tilsier dette.

D (brukbar)

Oppgaven er ytre sett gjennomført etter de formmessige kriterier som gjelder, men har flere store og betydelige mangler. Nokså god sammenheng mellom problemstilling, teori og empiri, men mangler forbundet med fagfeltets kunnskapselementer. Kan ikke benytte kunnskapen selvstendig.

Stort sett en brukbar oppgave, men med betydelige svakheter mht. problemstilling, design, analyse, metode eller presentasjon.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne være uklar og upresis språkbruk, inkonsistent bruk av begreper, uklar struktur, feilaktig eller mangelfull framstilling av fakta eller teoretiske perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er definert uten at helt spesielle hensyn tilsier dette, unødvendige eller irrelevante innslag, inneforstått eller utydelig framstillingsform, feilaktig eller inkonsistent referansebruk.

E (tilstrekkelig)

Oppgaver som på en vesentlig måte bryter med de formmessige kriterier som gjelder, uten at dette er godt begrunnet. Oppgaver som har store og betydelige mangler på svært mange av de punktene som er nevnt under nivå D.

Tilfredsstiller bare minimumskravene.

Behersker ikke kunnskapsfeltet. Uselvstendig.

F stryk

Mangler detaljkunnskap og oversikt. Tilfredsstiller ikke minimumskravene.

Publisert 24. juni 2015 20:37 - Sist endret 21. juni 2016 10:20