English version of this page

Retningslinjer for obligatoriske oppgaver

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Vedtatt av undervisningsutvalget 3. november 2011 med endringer 31. januar 2019.

Generelt

En obligatorisk oppgave er en oppgave som må besvares og godkjennes for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Besvarelsen på en obligatorisk oppgave vurderes til godkjent eller ikke godkjent og kan således ikke inngå i karaktervurderingen i kurset. Noen emner har ukentlige innleveringer, for disse gjelder spesielle regler (se nedenfor).

Antall obligatoriske oppgaver som gis i et emne samt tidspunktet for offentliggjøring og innlevering av oppgavene skal være klart ved kursstart. Av oppgaveformuleringen skal det gå tydelig fram hva som forventes av innleveringen.

Den faglige bakgrunnen som er nødvendig for å kunne løse oppgaven, må være forelest eller gjort tilgjengelig på annen måte i god tid før innleveringsfristen.

Tidsfrister

Offentliggjøring

Obligatoriske oppgaver skal offentliggjøres minst 14 kalenderdager før innleveringsfristen; ved ukentlige innleveringer minst 7 kalenderdager. Tidsfrist og arbeidsmengde må avpasses i forhold til fagets omfang (studiepoeng) og andre aktiviteter i emnet. Hovedregelen er at alle frister skal gjelde ut dagen (kl. 23.59).

Innlevering

Innen fristen skal studenten levere et selvstendig arbeid i henhold til Ifis generelle regler for innleveringer. Studentene forutsettes å sette seg inn i disse reglene. Ved innlevering skal studenten raskt få en skriftlig bekreftelse på at besvarelsen er mottatt, for eksempel kvittering fra innleveringsprogram eller melding per e-post.Besvarelser levert etter fristen blir ikke godkjent med mindre gyldig grunn foreligger (se nedenfor).

Sykdom og utsatt innlevering

Studenter gis inntil tre kalenderdager utsettelse ved sykdom eller uforutsette hendelser når melding om dette sendes på e-post til gruppelærer innen innleveringsfristen (Dette gjelder ikke ved ukentlige innleveringer og heller ikke ved andre forsøk på samme oppgave).

Ved utsatt innlevering utover tre kalenderdager eller etter innleveringsfrist må studenten sende en dokumentert søknaden om ytterligere utsettelse til instituttets studieadministrasjon. Dokumentert søknad lastes opp i dette søknadsskjemaet. 

Dokumentasjonen må:

  • bekrefte fravær/sykdom med fra-dato og til-dato

Andre grunner til utsettelse

Dersom det er andre tungtveiende grunner til at du ikke får levert den obligatoriske oppgaven din i tide, må du ta kontakt med studieadministrasjonen.

Retting og tilbakelevering

Innleverte besvarelser bør være rettet og tilbakemelding til studenten gitt innen to uker, spesielt når det er kort tid igjen til eksamen. Dersom en obligatorisk oppgave bygger direkte videre på en tidligere oppgave, skal tilbakemelding på den forrige besvarelsen foreligge minst 5 virkedager før innleveringsfristen på den neste oppgaven. Dette gjelder ikke I tilfeller ved utsatt innlevering eller nytt forsøk.I emner med ukentlige innleveringer må tilbakemelding komme tidsnok til at studenten har rimelig tid til å løse neste obligatoriske oppgave.

Obligatoriske oppgaver skal rettes av faglig kvalifiserte personer. Tilbakemeldingen skal inneholde et kort sammendrag av retterens inntrykk av besvarelsen samt konstruktive forslag til hva som eventuelt kan gjøres bedre. Dersom besvarelsen vurderes til ikke godkjent, skal retteren gi en begrunnelse for hvorfor den ikke er godkjent. Hvis emnet krever at den obligatoriske oppgaven må bestås og retteren anser at besvarelsen har potensiale til å kunne forbedres tilstrekkelig til å bli godkjent, skal studenten
normalt få anledning til dette; i så fall skal studenten få en oversikt over hva som må forbedres. I emner med ukentlige innleveringer er det ikke anledning til å levere besvarelser flere ganger. Om det er mulighet for å levere en besvarelse på nytt, bør fristen for dette vurderes i forhold til arbeidsmengde og hvor lenge det er til neste obligatoriske oppgave, men vil normalt være 3 virkedager.

Når alle studentene har fått godkjent sine besvarelser på en obligatorisk oppgave eller siste mulige innleveringsfrist er passert, er det en fordel om studentene får presentert informasjon om hvorledes oppgaven burde vært besvart.

Gjenbruk av obligatoriske oppgaver

For studenter som har alle obligatoriske oppgaver godkjent i et emne, er obligatoriske oppgaver gyldige i inntil 5 år. Dette ser du i StudentWeb. For studenter som har deler av obligatoriske oppgaver  godkjent i et emne er obligene gyldige i inntil 2 år, obligatoriske oppgaver skal være godkjent i Devilry/Canvas. Dette ser du i Devilry/Canvas. Faglærer avgjør om gyldigheten av obliger skal være kortere enn de angitte 2 eller 5 år. Det er studentens oppgave å godtgjøre at en obligatorisk oppgave er godkjent tidligere ved å vise e-postkvittering eller lagret skjermbilde.

Sletting av data

Jamfør Lov om behandling av personopplysninger har Institutt for informatikk ikke lovhjemmel til å behandle data om obligatoriske innleveringer i Devilry eller Canvas i 2 år etter semesteret innleveringene er levert og godkjent. Dersom alle obligene er godkjent er dette er registert i StudentWeb.  Obligatoriske oppgaver eldre enn 2 år vil slettes rutinemessig to ganger årlig (februar/september) fra innleveringssystemet Devilry. Dette gjelder fra og med vårsemesteret 2019. 

Unntak

Unntak fra reglementet kan innvilges av studieadministrasjonen etter søknad.

Det må opplyses tydelig om avvik fra reglementet på semestersidene allerede fra semesterstart, samt i oppgavetekstene til de obligatoriske oppgavene.

Publisert 10. jan. 2022 15:31 - Sist endret 3. feb. 2022 14:16