Labrapporter, obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved Kjemisk institutt

Det kan forekomme endringer i obligatorisk aktivitet som følger av korona-situasjonen. Følg med på semestersiden eller i Canvas for informasjon om dine emner, eller ta kontakt med Kjemisk institutt for spørsmål. Se generell informasjon fra UiO.

Oppdatert 27. mars kl. 11.12.

Resultat av studentens innsats

Ved alle pålagte innleveringer av oppgaver ved Kjemisk institutt, enten det dreier seg om laboratorierapporter, oppgavebesvarelser, prosjektoppgaver eller annet, skal arbeidet som leveres være et resultat av studentens egen innsats.

Krav til innleverte oppgaver

Å utgi andres arbeid for sitt eget er både ulovlig og uetisk og vil medføre sterke reaksjoner fra Kjemisk institutts og Universitetets side, for eksempel utvisning i ett eller flere semestre; se Rutiner for behandling av fuskesaker. I tillegg lærer du ikke det du skal, og det er kanskje det største problemet i lengden. Laboratorieøvelsene og andre oppgaver har som regel temaer som er krevende og/eller sentrale i pensum, i tillegg til de skrivetekniske ferdighetene dere tilegner dere gjennom arbeidet.

Vær derfor oppmerksom på:

  • Hvis du tar med tekst, utregninger, illustrasjoner og annet som andre har laget, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra.
  • Henvis alltid til kildene hvis du bruker informasjon fra faglitteratur eller kilder på nettet (Dette er særlig aktuelt forprosjektoppgaver). Se for øvrig universitetsbibliotekets sider om kildebruk og referanser. Ren avskrift av større mengder tekst er ikke akseptabelt.
  • I laboratorierapporter skal du alltid bruke egne resultater med mindre labveileder eksplisitt har sagt noe annet. Hvis du har brukt andres resultater, skal det fremgå i innleveringen.
  • Det er greit å få hint om hvordan en oppgave kan løses, men dette skal eventuelt brukes som grunnlag for egen løsning og ikke kopieres uendret inn.
  • Du kan bli innkalt til samtale om dine innleveringer. Du må da kunne forklare innholdet i detalj og redegjøre for hvorledes det innleverte arbeidet er blitt til. Dersom samtalen avdekker at oppgaven ikke er et selvstendig arbeid og/eller du ikke kan gjøre rede for det innleverte arbeidet ditt, kan faglærer velge å ikke godkjenne oppgaven, også selv om gruppelærer har godkjent oppgaven i forkant av samtalen.

Samarbeid ved individuelle innleveringer

Kjemisk institutt fraråder ikke samarbeid –– tvert imot oppfordrer vi dere til å utveksle faglige erfaringer. I tilfeller hvor det skal leveres individuelle oppgaver er følgende viktig:

  • Du kan diskutere en løsning sammen med andre, men dere skal skrive hvert deres svar.
  • Dersom du tar med tekst, utregninger, illustrasjoner, og annet som andre har laget, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra. I en selvstendig oppgave skal dette vanligvis ikke forekomme.

Hvis du er i tvil om hva som er lovlig samarbeid, må du kontakte labveileder/gruppelærer eller faglærer.

Gruppearbeid

I noen emner kan det leveres fellesarbeid fra to eller flere studenter. Kjemisk institutt krever da at alle medlemmer av gruppen kan gjøre rede for hovedtrekkene i det innleverte arbeidet. Dessuten må alle ha utført en rimelig del av det hele, og kunne identifisere og gjøre rede for i detalj sin del.

Retningslinjer for innleveringsoppgaver

Hvis et emne har innleveringsoppgaver, skal dette gå klart frem av emnesiden. Der finner du også informasjon om oppgavene kreves godkjent før du kan gå opp til eksamen eller om de teller med i den endelige vurderingen.

Laboratorieoppgaver er gyldige i 6 semestre etter at de er godkjent, hvis ikke annet står spesifisert på emnesiden.

Publisert 16. feb. 2016 21:15 - Sist endret 27. mars 2020 11:12