English version of this page

Fusk

Du skal setje deg inn i reglane som gjeld for hjelpemiddel ved eksamen og for kjeldebruk og sitering. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Fusk inneber eit brot med det ein kallar akademisk truverde. Akademisk truverde vil seie å vere ærleg på kva tanker og refleksjonar som er eins eigne og kva for nokre ein har lånt frå andre sine arbeid, slik at arbeidet ditt kan etterprøvast.

Du kan bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk dersom du:

  • lèt vere å gje opplysningar om kjelder
  • gjev inntrykk av at eit svar er meir sjølvstendig enn det faktisk er
  • brukar hjelpemiddel eller medhjelparar som ikkje er tillatne

Konsekvensar av fusk

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensane bli annullering av eksamen, utestenging frå UiO og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskular i Noreg i inntil eitt år.

Kva er fusk på oppgåveskriving?

Ved alle typar oppgåveinnleveringar skal du oppgje kjelder eller utheve sitat på riktig vis. Det er rekna som fusk å ikkje oppgje kjelder eller utheve sitat på riktig vis.

Plagiatkontroll

UiO nytter Ouriginal for å avdekkje avskrift i innleveringar. Ouriginal sjekker svar opp mot internett, ulike tekstdatabasar og andre oppgåveinnleveringar.

Kva er fusk på skuleeksamenar?

Ved skuleeksamen er det rekna som fusk å bruke hjelpemiddel, med mindre det går fram av eksamensoppgåva at dette er tillate. Det kan også reknast som fusk å ha tilgang til ulovlege hjelpemiddel sjølv om dei ikkje blir brukte.

All kommunikasjon mellom kandidatar i lokalet er forbode. Det er heller ikkje tillate å ta kontakt med andre kandidatar eller andre personar under toalettbesøk/luftetur.

Mobiltelefonar og anna elektronisk utstyr skal vere slått av og pakka vekk.

Saksbehandling ved mistanke om fusk

UiO har fastsett rutinar for saksgang ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk. I rutinane finn du også informasjon om rettar for studentar som blir mistenkte for fusk/forsøk på fusk.

Klagenemnda ved UiO gjer vedtak i saker om mistanke om fusk eller forsøk på fusk. Klagenemnda fastset i kvart tilfelle kva sanksjonar som skal setjast i verk. Vedtaket i Klagenemnda kan ankast til ei nasjonal klagenemnd.

"Fuskeskjema" / eigenerklæring om fusk

Fuskeskjema / eigenerklæring om fusk er ikkje lenger i bruk.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 10. des. 2010 10:15 - Sist endret 14. apr. 2021 08:33