English version of this page

Bekrefte vitnemål og Vitnemålsportalen

Personar med høgre utdanning kan dele resultata sine digitalt med arbeidsgivarar og andre gjennom den offentlege tenesta Vitnemålsportalen.

Vitnemålsportalen

  • gjer det enkelt å dele og motta resultat fra høgre utdanning.
  • sikrar at resultat som blir delte er korrekte.

Les meir om Vitnemålsportalen.

Kontakte UiO

Dersom Vitnemålsportalen ikkje kan nyttast, kan Universitetet i Oslo bekrefte vitnemål og karakterutskrifter som er utferda av universitetet.

Gi oss naudsynte opplysningar på skjemaet
Bekrefte vitnemål fra UiO (bokmål) / Stadfeste vitnemål frå UiO (nynorsk)

Dersom du ikkje har kopi av vitnemålet eller karakterutskrifta, kan du fylle ut berre namnet og fødselsdatoen til personen. I så fall kan vi berre stadfeste kva grad personen har oppnådd og kva eksamenar personen har bestått. UiO stadfestar ikkje annan informasjon om personen.

Du kan også skriv brev til:
Universitetet i Oslo
Avdeling for fagstøtte
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Vi fyller ikkje ut tredjeparts-skjema som ein del av tenesta vår.

Dersom du har spørsmål om nokon er eller har vore tilsett ved UiO, kan du kontakte Avdeling for personalstøtte (AP) på e-postadressa ap-post@admin.uio.no.

 

Publisert 10. mars 2017 15:32 - Sist endret 10. aug. 2018 14:22