Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Engelsk språk og kultur1 (40ENGSKUL1)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er under utfasing og kan bare bli tatt av studenter med opptak til og med høsten 2016.

Ny 40-gruppe i engelsk er 40ENG

For å få fullt utbytte av det komplekse kulturuttrykk som litteraturen representerer, er det viktig at leseren besitter høy språklig kompetanse og kan danne seg en korrekt oppfatning av de referansene til den generelle sosiale og kulturelle kontekst som tekstene inneholder. det er derfor viktig at studentene studerer både generelle kultur- og samfunnsforhold, og videreutvikler sin kjennskap til og ferdighet i det engelske språk.

Denne 40-gruppen i engelsk språk omfatter studiet av engelsk språk og engelskspråklige tekster, med vekt på både praktiske ferdigheter og teoretisk innsikt. Emnegruppen gir innsikt i viktige sider ved amerikansk litteratur og kulturliv og gir mulighet for fordypning i et språklig emne.


Læringsutbytte
Etter å ha tatt denne 40-gruppen skal studentene ha oppøvd gode ferdigheter og innsikt i engelsk muntlig og skriftlig språkbruk. De skal også kunne demonstrere god oversikt over og innsikt i viktige sider ved kultur og samfunnsliv i USA og Storbritannia.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av to obligatoriske emner i henholdsvis britisk og amerikansk kulturkunnskap, dessuten to valgfrie emner fra en liste innføringsemner i engelsk språk.


Kvalifisering for videre studier
Dersom man ønsker at denne 40-gruppen i engelsk språk og kultur skal danne grunnlag for opptak på PPU, anbefales det at man velger følgende emner: ENG1100 – English Grammar og ENG1103 – English Phonetics and Intonation.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 sp velges blant følgende emner:

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

  • ENG1506
  • ENG1101
  • ENG1102

Annet