40-gruppe – Italiensk språk og kultur2 (40ITASKUL2)

Om emnegruppen

Denne 40-gruppen i italiensk språk og kultur kan inngå i en bachelorgrad på en rekke programmer.

Studiet i italiensk språk gir deg adgang til en av de eldste og rikeste kulturene i Europa fra antikken til vår egen tid. Italiensk er brukt i Italia, Frankrike, Kroatia, San Marino, Sveits og Vatikanstaten, men språket er også mye brukt i USA, Canada, Latin-Amerika og Australia på grunn av stor utvandring. Italiensk er et internasjonalt språk på flere kulturelle områder, som for eksempel mote og gastronomi.

Av dagens romanske språk er italiensk det som ligger nærmest latin. Den språklige strukturen i italiensk er likevel enklere enn i latin, og det er mange likheter i ordforråd mellom italiensk og andre romanske språk. Nettopp derfor kan studiet av italiensk gi et viktig grunnlag for forståelsen også av de andre romanske språkene.


Læringsutbytte
En 40-gruppe i italiensk språk gir deg en språkkompetanse på et grunnleggende nivå. Du vil ha tilegnet deg muntlig og skriftlig ferdighet i språket. Når emnegruppen er fullført, forventes du å

  • kunne lese og analysere tekster av ulik type
  • kunne føre en enkel samtale på italiensk
  • være i stand til å skrive kortere framstillinger over et gitt tema.

I tillegg til den praktiske ferdigheten, vil du ha tilegnet deg teoretiske innsikter. Du vil

  • ha noe innsikt i det italienske språksystemet (syntaks, semantikk, leksikografi, fonologi)
  • kjenne til prinsippene for morfologiske analyser av formverket og syntaktiske analyser av setninger og tekster
  • ha kjennskap til ulike dialekter
  • ha blitt introdusert for språkvitenskapelig terminologi
  • ha noe kunnskap om italiensk litteratur, kultur og historie.


Oppbygging og gjennomføring
40-gruppen består av ett obligatorisk emne i italiensk språk. De øvrige 30 studiepoengene velges blant innførings- og fordypningsemner i italiensk språk, litteratur, kulturkunnskap eller historie.

Studenter uten forkunnskaper i italiensk velger ITA1000 – Innføring i italiensk som et av de valgfrie emnene. Hvis du er usikker på om forkunnskapene dine er tilstrekkelige til å begynne direkte på ITA1101 – Italiensk språk, kan du ta denne diagnostiske testen .

Utenlandsopphold
Som valgfritt emne er det mulig å velge sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Velg et av disse to emnene:

Velg 20 sp blant følgende emner:

Annet