40-gruppe – Litteratur 5 (40LIT5)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys som støttefag til en rekke studieprogrammer. Emnegruppen (40 sp) gir en innføring i vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 sp) og i moderne litteraturteori (10 sp). I tillegg velges enten et litterært emne fra tiden etter 1700 eller et teoretisk emne (10 sp).

Allmenn litteraturvitenskap har en historisk og komparativ orientering, hovedsakelig rettet inn mot den vestlige litterære tradisjon. De viktigste elementene i emnegruppen er studiet av litterære tekster fra flere språkområder, epoker og sjangere, samt litteraturhistorie, historisk poetikk og moderne litteraturteori.


Læringsutbytte
Kandidatene skal etter å ha tatt 40-gruppen kjenne til form og innhold i sentrale litterære verk i den vestlige tradisjonen. De skal ha kunnskaper om tale- og diktekunsten (retorikk og poetikk) og moderne litteraturteori. De skal kunne redegjøre for hvordan et utvalg av litterære uttrykk er betinget av historiske forutsetninger, tidligere tekster og konvensjoner som stil og sjanger. De skal også kunne drøfte hvordan forskjellige teoretiske og analytiske tilnærminger gir ulike innsikter og analysere litterære verk i et formålstjenlig språk både skriftlig og muntlig. Studentene skal ved endt utdanning ha tilegnet seg analytiske ferdigheter som er en vesentlig ressurs i alt arbeid med språk og kommunikasjon.


Oppbygging og gjennomføring
Studentene tar LIT1301 i første semester. Emnet gir grunnleggende kjennskap til enkeltverk og sjangere, en oversikt over viktige spørsmål i antikkens og middelalderens poetikk og over hovedlinjer i litteraturhistorien frem mot barokken og klassisismen. I tillegg kan studentene velge mellom emnene LIT1302 og LIT1303 som tilbyr fordypning i nyere litteratur, eller konsentrere seg om litteraturteori. LIT2000, som gir en innføring i litteraturteoretiske grunnlagsproblemer og hovedtendenser i moderne litteraturteori, er obligatorisk i emnegruppen.


Kvalifisering for videre studier og arbeid
Emnegruppen kan inngå som støttefag i en rekke studieprogrammer. Den gir kompetanse som kan brukes i arbeidslivet på alle felter der det er behov for kunnskaper om litteratur, litterær tradisjon og litteraturteori og der det er behov for kompetanse i tolkning og formidling av ulike typer tekst. Tidligere kandidater som har allmenn litteraturvitenskap i sin fagkrets er å finne i både privat sektor, særlig bok-, forlags- og mediebransjen, og i offentlig forvaltning. Typiske arbeidsoppgaver for kandidater som har vært ute i arbeidslivet noen år er undervisning, redaksjonsarbeid/journalistisk arbeid, kontor- og administrativt arbeid, studieveiledning, markedsføring/salg og informasjonsarbeid/PR.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng kan velges blant: