Kort om emnet

Emnet legger til rette for et litteraturhistorisk og analytisk studium av vestlig litteratur fra det tjuende århundre. Parallelt med verklesingen skal studenten sette seg inn i analytisk metode og periodens litteraturhistorie. I tillegg kommer studiet av et utvalg teoretiske tekster, som viser hvordan man tenkte om litteraturen i samtiden.

Det er utarbeidet et standardpensum som består av sju skjønnlitterære verk, korttekster tilsvarende 40 sider, dikt tilsvarende 20 sider, ca 100 sider poetikk og ca 150 sider litteraturhistorie. Pensum består også av metodologiske tekster, i omfang tilsvarende ca to verk. Detaljert oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Engelskspråklig litteratur skal leses på originalspråket.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • tekstanalytiske kompetanse gjennom tolkning av enkeltverk.
  • oversikt over litteraturhistoriske epoker og strømninger som realisme, modernisme og postmodernisme.
  • oppøvd din uttrykksevne skriftlig så vel som muntlig gjennom oppgaveløsning og seminardiskusjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningene er åpne for alle. Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i skandinaviske språk og engelsk eller et annet sentralt europeisk språk, fordi tekstene fra det skandinaviske og minst ett annet språkområde skal leses i original. Dersom man også vil ta LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 og/eller LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900, anbefales det å ta disse først.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger – én dobbelttime i uken fem uker midt i semesteret – og seminar – en dobbelttime i uken fra semesterstart, i alt ti uker. Undervisningsperioden strekker seg over 14 uker i alt, inkludert lese- og skriveuker.

Obligatorisk aktivitet:

•     I løpet av semesteret skriver du en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Det gis individuell respons på oppgaven. Aktiviteten må godkjennes før eksamen. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

•    Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 6 av 10 seminarer. Kravet er absolutt.

Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen. 

Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm. 

I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk