40-gruppe – Runologi (40RUN)

Om emnegruppen

Runologi omfatter studiet av runeinnskrifter og den materielle og kulturhistoriske kontekst de ble til i. Grunnlaget for denne emnegruppen er en generell innføring (NFI1100), som er obligatorisk før man kan ta noen av de andre emnene. To emner er en periodisk fordypning i folkevandrings- og vikingtid (NFI2101) og middelalderen (2102). I tillegg får du innføring i norrønt språk og grammatikk gjennom NFI1101.

Etter fullført studium skal studentene kunne:

  • kjenne hovedtrekkene i runeskriftens historie, kunne lese en ukjent runeinnskrift og ved hjelp av ordbok og grammatikk kunne foreslå en tolkning
  • kunne sammenlikne og diskutere ulike lesninger og tolkninger av runeinnskrifter
  • redegjøre for aktuelle problemstillinger i tilknytning til runematerialet og den relevante forskningslitteraturen om dem
  • avgjøre hvilke oppfatninger og teorier om runer og runeinnskrifter som hviler på sunt faglig grunnlag, og hvilke som bør avvises som fantasifulle spekulasjoner uten faglig forankring
  • kunne anvende runeinnskriftene og gjenstandene de er risset inn i som kilder til kulturhistorien
  • være i stand til å dokumentere en nyfunnet runegjenstand

Variasjon i undervisnings- og vurderingsformer skal lære studentene å:

  • formulere faglige problemstillinger og kunne formidle dem skriftlig og muntlig
  • lese ulike former for faglitteratur, trekke ut essensen og kunne analysere og vurdere den kritisk
  • utøve selvstendighet i arbeidet med analyse og vurdering

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Emnene NFI2101 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age og NFI2102 – Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages alternerer og gis annethvert vårsemester.

Annet

Opptak til masterstudier