80-gruppe – Engelsk litteratur2 (80ENGL2)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i engelskspråklig litteratur utgjør fordypningen for studenter på bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier, studieretning Kjønn med fagfordypning .

Engelsk er det klart dominerende språk i vår kulturkrets. Engelskspråklig litteratur, enten denne har sitt opphav i Storbritannia, Nord-Amerika eller de engelske samveldelandene, gir et pregnant og viktig uttrykk for denne engelskspråklige kultur. Den engelskspråklige kulturkrets har stor affinitet til og betydning for vår egen kultur både i fortid og nåtid. Den engelskspråklige litteratur favner så vidt, både historisk og geografisk, at den både tematisk og i tilnærmingen til verden og vår eksistens i den, berører oss i vår norske, nåtidige virkelighet.


Læringsutbytte
Etter gjennomført 80-gruppe i engelskspråklig litteratur forventes studenten å være i stand til

 • å redegjøre for utviklingslinjer og identifisere karakteristiske særtrekk ved litterære epoker og genre.
 • å forklare forskjellen mellom forskjellige litterære teorier og litteraturkritiske tilnærmingsmåter
 • å kunne anvende tillærte tolkingsverktøy
 • å presentere sine analyser og vurderinger, skriftlig og muntlig, på et idiomatisk engelsk
 • å gjengi grunnleggende innsikter fra feministisk vitenskapsteori.
 • å gi en selvstendig drøfting av et valgt tema i form av en semesteroppgave.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen har 40 obligatoriske studieepoeng. Studentene tar et emne i litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer og et integrerings-emne, der studentene skal demonstrere anvendelsen av et kjønnsperspektiv på et tema innenfor engelskspråklig litteratur. Et innføringsemne i engelsk og et i amerikansk litteratur er også obligatorisk. Videre velger studentene 10 studiepoeng språk, et fordypningsemner som tematiserer kjønnsteoretiske tilnærminger til engelskspråklig litteratur, og til sist to fritt valgte fordypningsemner innenfor amerikansk og engelsk litteratur.


Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen kvalifiserer for å søke opptak på masterprogrammet i litteratur, studieretning for britisk litteratur, og for litteraturformidling

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Ett av følgende to emner:

Ett av følgende to emner:

20 sp velges blant følgende emner:

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

 • ENG1506
 • ENG2306
 • ENG2308
 • ENG2309
 • ENG2311
 • ENG2322
 • ENG2328

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • HFB-KFL002

Annet