80-gruppe – Engelsk litteratur2 (80ENGL2)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i engelskspråklig litteratur utgjør fordypningen for studenter på bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier, studieretning Kjønn med fagfordypning.

Du får innføring i både amerikansk, britisk og annen engelskspråklig litteratur og blir kjent med litteraturens spesielle natur og virkemidler. Tekstene settes inn i den litteraturhistoriske og idéhistoriske rammen de hører hjemme i. Du studerer grunnlagsproblemer i litteraturen og lærer å sette litterære tekster inn i en tverrfaglig og teoretisk sammenheng. Flere av litteraturemnene som inngår i denne emnegruppen vil ha et eksplisitt kjønnsteoretisk og/eller seksualitetsteoretisk tilsnitt.

 

Læringsutbytte
Etter fullført emnegruppe kan du

 • redegjøre for utviklingslinjer og identifisere karakteristiske særtrekk ved litterære epoker og genre.
 • forklare forskjellen mellom forskjellige litterære teorier og litteraturkritiske tilnærmingsmåter
 • anvende tillærte tolkingsverktøy
 • presentere dine analyser og vurderinger, skriftlig og muntlig, på et idiomatisk engelsk
 • gjengi grunnleggende innsikter fra feministisk vitenskapsteori.
 • gi en selvstendig drøfting av et valgt tema i form av en semesteroppgave.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen har 50 obligatoriske studiepoeng. Du tar et emne i litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer og et i engelsk språk. Disse gir deg forutsetninger for å ta de øvrige emnene. Du tar deretter to emner i henholdsvis engelsk og amerikansk litteratur samt et integrerende emne, hvor du demonstrerer anvendelsen av et kjønnsperspektiv på et tema innenfor engelskspråklig litteratur. Videre velger du ett av to fordypningsemner som spesifikt tematiserer kjønnsteoretiske tilnærminger til engelskspråklig litteratur, og til sist to fordypningsemner innenfor amerikansk og engelsk litteratur eller områdestudier.


Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen kvalifiserer for å søke opptak på masterprogrammet i litteratur, studieretning for britisk litteratur, og for litteraturformidling

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Ett av følgende to emner:

20 sp velges blant følgende emner:

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

 • NORAM1506
 • ENG2306
 • ENG2308
 • ENG2309
 • ENG2311
 • ENG2322
 • ENG2328

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • HFB-KFL002

Annet