80-gruppe – Italiensk (80ITA2)

Om emnegruppen

 NB: Denne emnegruppen gjelder for studenter som får opptak til bachelor i italiensk fra og med høsten 2019. Studenter som fikk opptak høsten 2018 følger denne oppbygningen av 80-gruppen.

Denne emnegruppen inngår i studieretningen for italiensk. Du studerer italiensk språk, litteratur og kulturelle forhold.

Det er mange likheter i ordforråd mellom italiensk og andre romanske språk. Av dagens romanske språk er dessuten italiensk det som ligger nærmest latin. Italia har en av de eldste og rikeste kulturene i Europa fra antikken til vår egen tid med et internasjonalt språk som er viktig på flere områder som kunsthistorie, musikk, film, gastronomi, fotball, mote og design.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnegruppen, har du:

 • kompetanse i praktisk italiensk språkbeherskelse
 • muntlig og skriftlig ferdighet i språket
 • ferdighet i å lese og analysere tekster av ulik type
 • evne til å forstå og formidle kunnskap om italiensk språk, litteratur og kultur
 • kunnskap om sentrale italienske skjønnlitterære tekster fra flere epoker og sjangere
 • grunnlag for å forstå andre romanske språk som spansk og fransk
 • oversikt over utviklingen av italiensk litteratur og førstehåndsinnsikt i verk som er sentrale også i europeisk perspektiv
 • kompetanse knyttet til fortolkning og formidling av tekster og til refleksjon over lesningen
 • evne til å analysere kompliserte problemstillinger

Utenlandsopphold

Du reiser på utveksling til Italia i 4. eller 5. semester på bachelor i italiensk. 

Hvis du ble tatt opp til bahelorprogrammet høsten 2019 eller senere og ikke har anledning til å reise på utenlandsopphold, må du søke om fritak fra dette før du fullfører graden din.

Hvis du har valgt studieløpet for studenter uten forkunnskaper, må du ta erstatninger for noen av de obligatoriske emnene i emnegruppen mens du er på utveksling:

 • Reiser du ut i 4. semester, må du ta minst 10 ECTS i italiensk litteratur på bachelornivå, hvorav minst ett emne må være en innføring i italiensk litteratur.
 • Reiser du ut i 5. semester, må du ta minst 20 ECTS i italiensk litteratur og italiensk språk/lingvistikk på fordypningsnivå på bachelornivå.

Du kan i tillegg ta ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) som valgfritt emne.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av følgende obligatoriske emner

I tillegg velger du 20 studiepoeng blant følgende emner

Undervises regelmessig:

Undervises ikke regelmessig:

Annet

Kvalifisering for videre studier

En fullført 80-gruppe i italiensk oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i italiensk ved UiO. Du bør velge valgfrie emner i italiensk språk eller litteratur ut i fra hva du ønsker å gå videre med på masternivå.

80-gruppen i italiensk kan også inngå i søknadsgrunnlaget til PPU. Se informasjonssidene om skolefag på HF for tips om hvordan emnegruppen og bachelorgraden bør bygges opp med tanke på undervisning i skolen