80-gruppe – Italiensk (80ITA2)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen inngår i studieretningen for italiensk og gjelder for studenter som fikk opptak høsten 2018.
 
Du studerer italiensk språk, litteratur og kulturelle forhold. Det er mange likheter i ordforråd mellom italiensk og andre romanske språk. Av dagens romanske språk er dessuten italiensk det som ligger nærmest latin. Italia har en av de eldste og rikeste kulturene i Europa fra antikken til vår egen tid med et internasjonalt språk som er viktig på flere områder som kunsthistorie, musikk, film, gastronomi, fotball, mote og design.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnegruppen, har du:

  • kompetanse i praktisk italiensk språkbeherskelse
  • muntlig og skriftlig ferdighet i språket
  • ferdighet i å lese og analysere tekster av ulik type
  • evne til å forstå og formidle kunnskap om italiensk språk, litteratur og kultur
  • kunnskap om sentrale italienske skjønnlitterære tekster fra flere epoker og sjangere
  • grunnlag for å forstå andre romanske språk som spansk og fransk
  • oversikt over utviklingen av italiensk litteratur og førstehåndsinnsikt i verk som er sentrale også i europeisk perspektiv
  • kompetanse knyttet til fortolkning og formidling av tekster og til refleksjon over lesningen
  • evne til å analysere kompliserte problemstillinger

Utenlandsopphold

Du kan velge ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) som valgfritt emne. Det er også mulig å ta en større del av bachelorgraden som delstudier ved et utenlandsk universitet, se programmets informasjonside om utvekslingsavtaler.

Kvalifisering for videre studier

En fullført 80-gruppe i italiensk oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i italiensk ved UiO. Du bør velge valgfrie emner i italiensk språk eller litteratur ut i fra hva du ønsker å gå videre med på masternivå.

80-gruppen i italiensk kan også inngå i søknadsgrunnlaget til PPU. Se informasjonssidene om skolefag på HF for tips om hvordan emnegruppen og bachelorgraden bør bygges opp med tanke på undervisning i skolen.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av følgende obligatoriske emner:

I tillegg velges 20 studiepoeng blant følgende emner:

Annet

Kvalifisering for videre studier

En fullført 80-gruppe i italiensk oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i italiensk ved UiO. Du bør velge valgfrie emner i italiensk språk eller litteratur ut i fra hva du ønsker å gå videre med på masternivå.

80-gruppen i italiensk kan også inngå i søknadsgrunnlaget til PPU. Se informasjonssidene om skolefag på HF for tips om hvordan emnegruppen og bachelorgraden bør bygges opp med tanke på undervisning i skolen.