90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i engelskdidaktikk (UVM5-LEKT90-ENGDID)

Om emnegruppen

Emnegruppen gjelder for studenter med start våren 2013, og kan bli endret etter dette.

Engelskdidaktikk gir en fordypning i engelsk som fremmed- og annetspråk med vekt på fagdidaktiske, dvs. undervisningsrettede problemstillinger. Studentene får også en innføring i forskningsarbeid med relevans for engelsk som fremmed- og annetspråk i Norge og i muntlig og skriftlig vitenskapelig fremstilling på engelsk. Studiet gir også en mer inngående forståelse av lærestoff, undervisning, vurdering og læring i skolens engelskfag i Norge.

Programspesialisering innen engelskdidaktikk gir spisskompetanse i engelskundervisning i grunn og videregående skole, kompetanse i, og erfaring med, vitenskapelig arbeid samt styrket evne til muntlig og skriftlig vitenskapelig og generell fremstilling på engelsk.

Kunnskaper
Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

  • avansert kunnskap om utvalgte temaer innenfor engelskdidaktikk
  • kunnskap om sentrale teorier og metoder innenfor didaktisk forskning

Ferdigheter
Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

  • sette seg inn i et forskningsfelt
  • planlegge, gjennomføre og presentere et selvstendig didaktisk forskningsarbeid
  • overholde normer for vitenskapelig skriving og kildebruk

Generell kompetanse
Etter gjennomført studium har kandidaten kompetanse i å

  • anvende engelskdidaktisk kunnskap i drøfting av problemstillinger knyttet til skole og undervisning
  • vurdere didaktiske forskningsresultater på kritisk måte og anvende dem ut fra fagdidaktiske og etiske vurderinger

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Ett valgfritt emne av 10 studiepoeng

Emnet må være engelskfaglig og undervises og vurderes på engelsk. Alle ENG-emner på 4000-nivå er forhåndsgodkjent, men emner innen engelsk språk anbefales. Øvrige emner kan godkjennes etter søknad.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP