Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kandidaten grunnlag for å velge relevante design, metoder og strategier for eget masterprosjekt. Tema som belyses er:

  • utvikling av et forskningsproblem
  • vitenskapsteoretiske perspektiver med fokus på ontologi og epistemologi
  • sentrale forskningsdesign
  • datainnsamlingsmetoder og analyseteknikker
  • spørsmål knyttet til validitet i forskning og forskningsetikk

Hva lærer du?

Kunnskap
Kandidaten har innsikt i sentrale temaer innenfor vitenskapsteori, forskningsdesign, metoder og strategier som er relevant for eget fagfelt.

Ferdigheter
Kandidaten kan begrunne valg av forskningsdesign, metoder og strategier som er relevant for belyse et gitt forskningsspørsmål.

Generell kompetanse
Kandidaten kan vurdere bruk av ulike forskningsdesign, metoder og strategier, samt implikasjoner knyttet til validitet i forskningsarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for alle studenter med opptak på lektorprogrammet og lektor- og adjunktprogrammet som fyller opptakskravene. Alle med studierett til emnet er garantert plass.

Emnet inngår i lektorprogrammets programspesialiseringer i fagdidaktikk:
UVM5-LEKT90-EDID
UVM5-LEKT90-NDID
UVM5-LEKT90-RDID
UVM5-LEKT90-SDID
UVM5-LEKT90-RELDID

I en overgangsperiode er emnet også åpent for lektor- og adjunktprogrammets programspesialiseringer i fagdidaktikk: USM5-LAP90-EDID, USM5-LAP90-NDID, USM5-LAP90-RDID,USM5-LAP90-SDID og USM5-LAP90-RELDID.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er åpent for studenter med opptak på lektorprogrammet og lektor- og adjunktprogrammet som oppfyller forkunnskapskravene:

  • Fullført 80-gruppe
  • Fullført 60-gruppe
  • Fullført Ex.phil
  • Fullført Ex.paed

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UTLED4062 – Utdanningsvitenskapelige metoder

Undervisning

Undervisning gis i form forelesninger, seminarer og arbeid i mindre grupper. Studiet forutsetter deltakelse på samlinger, arbeid i grupper og gjennomføring av arbeidskrav.

Fremmøteplikt er 80 prosent av obligatoriske samlinger. Arbeidskrav er obligatoriske. Informasjon om arbeidskrav og hvilke seminarer som er obligatoriske meddeles ved semesterstart.

Pensum utgjør ca 700 sider. Oppdatert pensumliste legges ut på semestersiden innen studiestart.

Det normale undervisningsspråket er norsk, men det kan også bli gitt forelesninger på engelsk. Hele eller deler av pensum kan være på engelsk.

Adgang til undervisning

Studenter som tidligere har fulgt undervisningen i DIDMET4000, og fått godkjent tilhørende arbeidskrav, kan avlegge eksamen i dette emnet uten å delta i undervisningen.

Eksamen

Studentene skal gjennomføre ett obligatorisk arbeidskrav, som kan gjennomføres individuelt og/eller gruppearbeid etter avtale med emneansvarlig. Endelig innlevert arbeidskrav godkjennes av emneansvarlig.

Avsluttende vurdering består av skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: 10 virkedager.

For å gå opp til eksamen må studenten tilfredsstille kravene til 80 prosent frammøte på de obligatoriske samlingene, og arbeidskravet må være godkjent.

Gjennomført obligatorisk arbeidskrav er gyldig i tre semester inkludert semesteret det gjennomføres.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studentinformasjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet er tilknyttet en tilsynssensor i tråd med UiOs kvalitetssikringssystem.

Det gjennomføres midtveisevaluering og sluttevaluering ved hjelp av elektronisk spørreskjema.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Eksamen i emnet tilbys våren 2017, høsten 2017 og siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Kontakt

UV-studieinfo