Periodisk evaluering 2011-13

Periodisk emnerapport for KFL1010 innføring i tverrfaglige kjønnsstudier 2011-2013 v/Beatrice Halsaa (emneansvarlig)

Godkjent av programleder Elisabet Rogg 20.1.14

 

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:

Periodisk emnerapport for KFL1010 innføring i tverrfaglige kjønnsstudier 2011-2013 v/Beatrice Halsaa (emneansvarlig)

Godkjent av programleder Elisabet Rogg 20.1.14

 

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:

 

1. Gi en vurdering av:

 • Pensum (innhold, omfang).

Pensum er interessant, variert og gir en god innføring i et stort tverrfaglig felt. Omfanget kan alltid diskuteres, spesielt fordi en stor del av pensum består av enkeltstående artikler. Undervisningen må ta hensyn til dette.

 • Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver).

Etter mitt skjønn er dette emnet godt gjennomtenkt hva gjelder undervisningsformer, obligatoriske aktiviteter og kvalifiseringsoppgaver. Forelesningene begrunner og skaper sammenheng mellom pensumtekstene, mens seminarene gir anledning til fordypelse i enkelttekster og tema. Den største utfordringen for lærere og studenter er at undervisningen er svært intensiv i semesterets første 8 uker, oppstart umiddelbart etter semesterstart og ikke noen pauser. For helt nye studenter er dette krevende, og det forhold at studenter kan tas opp på emnet etter at undervisningen har begynt er en utfordring. Vi har tatt høyde for disse problemene dels ved at lærerteamet er samkjørt og godt forberedt, informasjonen til studentene om det intensive undervisningsopplegget er presis, og gis muntlig og på Fronter, og gjennom et gjennomarbeidet system for prosess-skriving og tilbakemelding.

Det er et system-problem at vi på den ene siden skal strekke semesteret, og på den andre siden ta imot studenter etter at undervisningen er kommet i gang.

 • Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek­ressurser m.m.).

Her har det ikke vært noen problemer.

 • Eksamen (eksamensordning, vurderingsform).

Jeg mener at mappevurderingen er en egnet eksamensform på dette innføringsemnet. Det sikrer hyppig kontakt student-student, og lærer-student, og det gir studentene trening med prosess-skriving.

Karakteren bestått-ikke bestått fungerer godt, ikke minst fordi det er mappeevaluering.

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?

 

Formuleringene om læringsutbytte gir etter mitt skjønn en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter eksamen. Beskrivelsen ble endret i tråd med krav til kvalifikasjonsrammeverket.

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:

 • Statistikk over karakterer, frafall og klager.
 • År

Oppmeldt til undervisning

Godkjent oblig og oppmeldt til eks

Bestått

Ikke bestått

Ikke møtt

2011

58

52

52

0

0

2012

62

50

44

5

1

2013

54

37

34

3

0

 

Antall eksamensoppmeldte har variert, med en klar nedgang fra 2012 til 2013 fra 62 til 54 studenter. Samtidig var det slik at relativt flere av studenter med godkjente obligatoriske arbeidskrav i 2013 gikk opp til eksamen, enn i 2012.

I 2013 var det tre «ikke bestått», og samtlige tvilstilfelle ble grundig vurdert av begge sensorer. Sensoratet laget utkast til begrunnelser for de tre besvarelsene som fikk «ikke bestått». To av de tre studentene ba om begrunnelse, hvorav en klaget og ikke fikk medhold. Den andre var takknemlig for begrunnelsen.

 

 • Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon.
 • Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.

Jeg/vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger

 

 • Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.

Så vidt jeg vet fungerer emnet godt

 

 • Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.

Jeg mener emnet er helt riktig plasser i forhold til nivå og anbefalt semester.

 

 • Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.

Emnet er riktig definert med hensyn på forkunnskaper.

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Pensum er noe revidert. Blant annet er kommentaren fra emnerapporten i 2011 fulgt opp med større vekt på den norske tradisjonen. En obligatorisk dobbelttime for nye studenter om referansepraksis/fusk er lagt inn.

Forløpet på undervisningen er nå firedelt:

 1. Innføring i kjønnsforskningsfeltet
 2. Noen klassikere i den europeiske feminismens historie i Europa del I og II
 3. Teoretiske tilnærminger i kjønnsforskningen, del I og II
 4. Kjønnsforskningens empiriske nedslagsfelt del I, II og III

Kjønn og klasse, arbeid og familie som eksempler

Etnisitet og seksualitet som eksempler

Politikk, likestilling og vold som eksempler

 

Inndelingen i hovedtekster, fordypningstekster og bakgrunnstekster (brukt i 2011) er ikke fulgt, men tekstene til hver forelesning er merket som «oversiktsartikler», «bakgrunnsartikler» «originaltekster/klassikere/nyere klassikere» el.lign. Dette har fungert bra, men opplegget kan forbedres.

Vektlegging på humaniora versus samfunnsfag er alltid en utfordring. Det bør vurderes fler eksempler fra humanistisk/juridisk forskning i del 4.

 

Essayskrivingen er lagt etter revideringen i 2011: Det gis to oppgaver med vekt på hver sin del av pensum: enhver students oppgave blir levert til felles fastsatt tid og enhver får skriftlig kommentar fra en medstudent til fastsatt tid.  Det hele overvåkes av seminarlærerne og emneansvarlig. Dette sikrer også at studentene leser jevnlig og forhåpentligvis kommer ut uten store hull i pensum.

 

 

5. Forslag til forbedringer.

Emnet blir lagt om i 2014, og vil da undervises gjennom hele semesteret. Det gjør at opplegget ikke blir intensivt, og framfor alt gir det studentene mere tid mellom hver innlevering. Det gir rom for noen flere forelesninger og dermed litt færre sider å lese til hver forelesning. Samtidig bør det vurderes å ta inn pensum om kjønn og biologi. I nåværende struktur er dette er lagt inn i KFL1020 som følger direkte etter 1010, men når KFL 1020 flyttes til vårsemesteret er dette kanskje ikke en god deling.

 

 

Publisert 8. okt. 2015 13:16 - Sist endret 8. okt. 2015 13:18