Pensum/læringskrav

Merknader

Til dette emnet er det utarbeidet kompendium. Andre pensumtekster med lenke kan lastes ned via UiO-nettet.

Bøker

Pensum (merket med *) er bøker som enten kan lånes på biblioteket, eller kjøpes hos Akademika, Blindern. Noen av disse bøkene vil også inngå i pensumet på KFL 1020.

*Beauvoir, Simone de: Det annet kjønn. Oslo: Pax Forlag, 2000. Også tilgjengelig på nett via Nasjonalbiblioteket (NB).

*Bråten, Beret og Cecilie Thun (red.): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Oslo: Akademika forlag,2013

*Danielsen, Hilde, Eirinn Larsen, og Ingeborg W. Owesen. Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. (NB: dette er en lettere, billigere og mindre utgave av Jubileumsutgaven med samme tittel, som utkom i 2013).  I pensumlisten og undervisningsplanen er sidehenvisninger til 2013-utgaven i parentes.

*Holst, Cathrine: Hva er feminisme? Oslo: Universitetsforlaget, 2017 (NB 2. Utgave)

 

Lenker

Artikler med lenker er kun tilgjengelige via UiO-serveren.

Pensum

 

Adichie, Chimamanda Ngozi. We should all be feminists.  New York: Random House, 2014 (20 s) lenke. Også tilgjengelig på norsk: Vi burde alle være feminister (Gyldendal 2015)

Ahmed, Sara. ”Introduction,” Living a Feminist Life. Durham and London: Duke University Press, 2017, 1-18 (18 s.)

Andersen, Linn, Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen, ”Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?” Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2017 (Volum 40) 55-72. Lenke.

Arendt, Hannah: ”From an Interview” (New York Review of Books 1978/2017) og utdrag ”On Totalitarianism” (6 s)

*Beauvoir, Simone de. ”Innledning” (kap. 1, s. 33-48) + Toril Mois ”Forord” (s. 7-29) i Det annet kjønn. Oslo: Pax, 2000. (37 s). Lenke.

Bergstrøm, Ida Irene. ”Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs” (Intervju med Marit Elisabeth Klemetsen og Anne Bitsch).  Kilden, 03. april 2017. Lenke.

Bile, Amina,  Sofia Nesrine Srour og  Nancy Herz,Skamløs (utdrag), Gyldendal, 2017. s.73-83 (10 s)

Bjørnholt, Margunn. "Den norske likedelingsmodellen – fra samfunnskritikk til hegemonisk styringsmodell," Sosiologi i dag, 2010 vol. 40 nr. 1-2, s. 35-56. (21 s). Lenke.

Bonnevie, Margarete. "Ekteskap og arbeide" i Kari Skjønsberg (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1932/1974. Oslo: Gyldendal Fakkel, 1974. s. 135-138, og s. 143-147. Lenke:

Borchorst, Anette and Birte Siim (2008) ”Women friendly policies and state feminisms: Theorizing Scandinavian gender equalityFeminist Theory, 9 (2) (15 sider) **

*Bredal, Anja. ”Vold i nære relasjoner: Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet.” Kap 5 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag. (117-139)

Bråten, Beret. "Pakistanske menn – styrt av etnisitet?" (Intervju med Thomas M. Walle) Kilden, 2003. Lenke.

*Bråten, Beret og Cecilie Thun, ”Introduksjon” i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag. (5-25)

Collett, Camilla. "Kvinden i litteraturen" i I. Indledning.: ” Fra de Stummes Leir. i Samlede verker. - Mindeudgave. Bind 2. Kristiania: Gyldendal, 1913. s. 376-387. Lenke.

http://www.bokselskap.no/boker/strikketoisbetragtninger/forerindring

http://www.bokselskap.no/boker/fradestummesleir/kvinden1_indledning

Condorcet, Marquis de. ”Om kvinners adgang til borgerrett,” (1790). s. 1-3. (2 s.). (engelsk versjon «On the admission of women to the rights to citizenship» på nett)   Canvas og lenke.

*Danielsen, Eirinn og Owesen. Kap 1. “Ja, vi elsker likestilling” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red.). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s. 9-15 (19-28). 6 s (9 s).

*Danielsen, Hilde. Kap. 6. “Den kjønnsdelte arbeidsdagen 1913-1960” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red.). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s.122-153 (221-274). 21 s  (53 s.)

Dietrichson, Susanne. ”Politikken trenger problemer. Alle skal jobbe med likestilling, men vi glemmer å spørre hvorfor, mener forsker Malin Rönnblom.” (7 s). Kilden 11.augst 2016 Lenke

Ellingsæter, Anne-Lise i Engelstad, Fredrik (red.)."Patriarkatet. Teori og kritikk" i Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999. s. 151-173.  Canvas.

Engelstad, Irene. "Innledning" i Irene Engelstad (red.) Ut av det lukkete rommet. Oslo: Pax Bibliotek, 1975. s. 7-16. Lenke.

Firestone, Shulamith. Dialectic of sex. Kap 1 (10 s). På norsk: Kjønnenes dialektikk, kap.1, 1973. Oslo: Gyldendal. s. 9-21. Lenker.

Engelsk lenke:

Fraser, Nancy. ”Feminisme, kapitalisme og historiens list.” Agora 02-03 / 2015 (Volum 32) s 110-132. Lenke.

Freud, Sigmund. Utdrag fra "Fem forelesninger om psykoanalyse" (1909), i Freud: PSYKOANALYSEN slik den var – og slik den ble. Oslo: Cappelen, 1985 s. 49-51.  Canvas.

Gilligan, Carol. "Images of Relationships" (utdrag) i In a different voice. Harvard University Press, 1982.  kap 2, s 24-32. (8 s.). Canvas.

Goldman, Emma. «Mary Wollstonecraft, Her Tragic Life and Her Passionate Struggle for Freedom» (1911) og «Woman Suffrage» (tilsammen 20 s.). Lenker: **

*Gouges Olympe de. "Kvinnerettighetserklæringen (1791)" i Danielsen, Larsen, Owesen (2015) s. 29-31.(3 s)  Finnes også på nettet (på norsk). Lenke.

Gressgård, Randi. “Interseksjonalitet,” Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2013 (Volum 37) s. 64-67. (3. s). Lenke.

Grønseth, Erik: "Vår tids krav til familien" i Grønseth, Erik: Familie, seksualitet og samfunn. Oslo: Pax forlag, 1972. s. 55-59, s. 74-75. 

Halsaa, Beatrice: "Kvinneforskning" og "Fra kvinneforskning til kvinne- og kjønnsforskning" i Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen: Kjønnsforskning. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget, 2006.  kap 2.1 og 2.2, s. 95-120.. Canvas

*Halsaa, Beatrice (2013) «Muligheter for mobilisering: stat og kvinnebevegelse» kapittel 3 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag (50-79)

Hansteen, Aasta. "Strøtanker" i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1878/1974. Oslo: Gyldendal Fakkel, s. 25-32. 

Hernes, Helga. ”Fra stemmeretten til dagens likestillingspolitikk,” Nytt Norsk Tidsskrift 30(4) 2013. s. 377-385. (7 s) Lenke.

*Holst, Cathrine: Hva er feminisme? Oslo: Universitetsforlaget, 2009. s. 14-139.

Holter, Harriet. ”Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker,” i Kristian Andenæs, Tom Johansen et.al. (red.) Maktens ansikter: Perspektiver på makt og maktforskning. Oslo: Gyldendal, 1981. Kap. 9, s. 216-236 (20 s). 

Holter, Øystein Gullvåg. "Mannsrolleutvalgets forord"; "Forfatterens forord"; de første sidene av "Fra anklage til utfordring" utdrag fra "Makten og arbeidet" i Menn. Oslo: Aschehoug, 1989. s. 7-25 og s. 255-262. 

hooks, bell (Watkins, Gloria). "Black Women: Shaping Feminist Theories" i bell hooks Feminist theory. From margin to center. London: Pluto Press, 1984/ 2000.  1-17. Lenke.

Haavind, Hanne. "Den usynlige makten" i Kjerringråd 1977 nr. 3 s. 14-20. 

Haavind, Hanne. "Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet?," Tidsskrift for kjønnsforskning 2008. (4). s. 59-79/1-23. (22 s.) Lenke.

Johnsen, Julian V. og Katrine V. Løken. ”Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy?,” Nytt Norsk Tidsskrift 01/ 2013 (Volum 30). s. 79-89. Lenke.

Keller, Helen «Why Men Need Woman´s Suffrage» (1 s) The Woman Voter,  «Women´s Political Association»: (1 s) LenkeKollontaj, Alexandra: "Selvbiografien til en seksuelt emansipert kvinnelig kommunist" i Revolusjon og kjærlighet (1923). Oslo: Pax, 1977. s. 106-116. Lenke

Kollontaj, Alexandra: ”Gi plass til den bevingede Eros! Brev til en ung arbeiderkvinne”(1923) (25 s.) og Utdrag fra ”Selvbiografi” (6 s.) (Overs. Rangfrid Stokke) i Aleksandra Kollontaj: Revolusjon og Kjærlighet: tekster i utvalg. Bokklubbens kulturbibliotek, 2005.

Krog, Gina. “Noen ord om kvinnesakens utvikling og nærmeste oppgaver i vårt land  (1884)”. i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, Oslo: Gyldendal Fakkel, 1974. s. 38-59. 

Leira, Arnlaug. "Kjønn - et sosialt kjennetegn?" i Fredrik Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2000. s. 123-130. Lenke.

Luxemburg, Rosa. «Women´s Suffrage and Class Struggle» (2 s) Lenke

Mohanty, Chandra. T: "Introduction. Decolonization, Anticapitalist Critique, and Feminist Commitments" i Feminism without Borders. Decolonizing theory, practicing solidarity. Durham & London: Duke University Press, 2003. s 1-9. 

Møller, Katti Anker. "Moderskapets frigjørelse" i Kari Skjønsberg (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1915/1974/1999. Tano Aschehoug. 

Nagel, Anne Hilde. "Politiseringen av kjønn – et historisk perspektiv" i Raaum, Nina (red): Kjønn og politikk, Oslo: TANO, 1995. s. 31-51. Lenke.

Nielsen, Harriet Bjerrum. "Feminisme og psykoanalyse", i Nytt norsk tidsskrift 2007 nr. 1 s. 36-46. Lenke

Nyhagen Predelli, Line. "Kjønn, religion og deltakelse: En case-studie av muslimske kvinner i Oslo" i Sosiologisk tidsskrift: 2003. s. 370-393. Lenke.

NOU 2012:15 (2012) Politikk for likestilling. Kap 4. ”Idégrunnlaget for likestilling” s. 57-72. (15 s). Lenke.

*Owesen, Ingeborg. Kap.2  “Norge i Europa 1814-1850” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s. 18-39 (33-66)  21 s. (33 s.)

*Owesen, Ingeborg: Kap. 4. “Fra lukkede til offentlige rom 1880-1900” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s. 66-88  (113-156) 22.s (43 s).

Prieur, Annick: "Magt over eget liv: om unge indvandrere, patriarkalske familieformer og nordiske ligestillingsidealer" i Borchorst, Anette (red.): Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzlers Forlag, 2002. s. 149-167. Lenke.

Rosenbeck, Bente: "Kvinnelighet og seksualitet" i Blom, Ida, red.: Kvinnehistorie bind II. Oslo: Cappelen, 1992. s. 410-419. .

Rudberg, M.: "Våt såpe - Kjærlighet og likestilling i unge jenters fortellinger»" i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård: Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. s. 284-303. 

Rønning, Anne Birgitte: "Harriet Taylor (1808-1858) og John Stuart Mill (1806-1873). Kvinnefrigjøring - for den enkeltes lykke, til samfunnets beste" i Linda M. Rustad og Hilde Bondevik (red.): Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Oslo: Pax, 1999. s. 185-200. (15 s) Lenke.

Sandnes, Heidi Elisabeth.  Sinte, hvite, arbeidsløse menn (Intervju med Michael Kimmel) Kilden, 18. juni 2014.(1 s) Lenke:

Skard, Åse Gruda. "Kvinnesak tredje akt" i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1953/1974. Oslo: Gyldendal, 1974. s.167-169 og s.179-183. (6 s) 

*Skjeie, Hege (2013) «Hva var statsfeminisme?» kapittel 2 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag  (s. 29-42)

Skilbrei, May-Len Østbye. ”Klasse, etnisitet og kjønn som erfaringer: Om å være vanlig, arbeidsom og anstendig,” Sosiologi i dag  35(4):2005. s. 50-68. (18 s). Lenke..

Soujorner Truth. “Ain’t I a woman?” (1851). (1 s). Lenke.

Stanton, Elizabeth Cady.“Declaration of sentiments and resolutions.” Woman’s Rights Convention, Seneca Falls (1848). (2 s). Lenke.

Statistisk Sentralbyrå (SSB). 2015. «Nøkkeltall for likestilling». (sist oppdatert 12 januar 2016) (ca. 3 s) Lenke.

Stefansen, K., Smette, I. og Bossy, D. (2014): Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, 38(1): 3-19.

Stefansen, Kari og Smette, Ingrid (2006), "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..." 107 Kvinners fortolkning av seksuelle overgrepsopplevelser". Tidsskrift for samfunnsforskning , 47(1):33-56.

*Thun, Cecilie. ”Grenser for Kvinnesak: Norsk kvinnebevegelse på 2000-tallet” kap. 3 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag (259-284)

Widerberg, Karin. ”Politikk for likestilling.” Nytt Norsk Tidsskrift 01 / 2013 (Volum 30) s. 90-95. Lenke

Wittig, Monique. “One is not born a woman” i Carole Mccann & Kim Seung-Kyung Feminist Theory Reader. Local and global perspectives. New York: Routledge, 2003. s.  249-254. Lenke

Wollstonecraft, Mary. "Betraktninger om den fornedrelse som av ulike årsaker rammer kvinner" i Rønning, Anne Holden og Toril Hanssen (red.): Feminismens klassikere, (1792) Oslo: Pax, 1994. s. 101-105. (7 s). 

Woolf, Virginia. "Yrker for kvinner" i Indiskresjoner og andre essays, (1942) 2002. Oslo: Pax. s. 113-118. På fronter. På engelsk: Woolf, Virginia. 1942. Professions for women (Yrker for kvinner) i Indiskresjoner og andre essays, (1942) Oslo: Pax, 2002.  s. 113-118. (5 s). 

van der Ros, Janneke. ”Sammendrag” og ”Ordliste” i Alskens Folk: Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret, 2013. s. 5, s. 9-12 (4 s). Lenke

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle. "Kjønnsmakt i likestillingslandet." i Østerud, Øyvind; Engelstad Fredrik og Per Selle (red.): Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. s. 165-182. 

Aarseth, Helene. ”Finanskapitalismens kjønnsromantikk. Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur” Tidsskrift for kjønnsforskning 2014  38 (3-4), s 203-218. Lenke

 

 

 

 

Publisert 31. mai 2018 14:00 - Sist endret 22. aug. 2018 14:22