Periodisk evaluering 09-10

PERIODISK EMNERAPPORT

KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn 09 - 10

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Ingen avvik fra emnebeskrivelsen

 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Det har i perioden vært få stryk. Studentene gis tett oppfølging (se pkt 3). For øvrig ingen spesielle avvik i forhold til karakterfordeling. Gjennomsnittskarakter begge semestre: C.

 

Oppmøte og karakterfordeling 2009:

Eksamensmeldt: 45

Bestått: 44

Stryk: 0

Ikke møtt/ikke levert/legeattest: 1

Karakterfordeling: A: 6, B: 10, C: 18, D: 8, E: 2

 

 

Oppmøte og karakterfordeling 2010:

Eksamensmeldt: 42

Bestått: 36

Stryk: 2

Ikke møtt/ikke levert /legeattest: 4

Karkaterfordeling: A: 5, B: 6, C: 21, D: 4, E: 0, F: 2

 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Studentene gis tett oppfølging med ukentlige forelesninger og obligatoriske tre-timers seminarer. Skrivetrening med skriftlige tilbakemelding vektlegges. Videre må studentene holde obligatoriske muntlige innlegg. Emnet er teoretisk utfordrende for studentene, men de gir gode tilbakemeldinger på oppfølgingen i undervisningen.

 

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Dette semesteret var det første med nytt, revidert pensum. Tekstutvalget ble enkelte uker litt for krevende for et innføringsemne på 1000-nivå. Viktig er det også at det avsettes mer tid til oppsummering siste undervisningsuke. På bakgrunn av evaluering og tilbakemelding underveis fra studenter og seminarledere, vil det foretas enkelte justeringer av pensum og undervisningsplan, se pkt  5.

 

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Erfaringen med pensumrevisjonen er at dette emnet nå fungerer enda bedre enn før. Det har vært positivt å tydeliggjøre de teoretiske utviklingslinjene som emnet vektlegger. Det er imidlertid fortsatt behov for å justere pensum og undervisningsplan noe slik at det nye pensumet optimaliseres. Enkelte tekster bør utgå og omrokkeres. Spesielt viktig er det å avsette mer tid til oppsummering siste undervisningsuke.

 

Undervisningsledere, seminarledere og emneansvarlig har hatt jevnlige møter og jobbet i team for å sikre kvalitet og kontinuitet i undervisningen. Videre har vi hatt samlinger/møter for å diskutere pedagogisk utviklingsarbeid mer generelt.  Det har også vært organisert studentkvelder og filmvisning for studentene. Dette har vi svært gode erfaringer med.

 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Fortsatt fokus på å styrke den prosessorienterte skriveopplæringen, justering av pensumtekster, samt jevnlige team-møter med seminarledere og emneansvarlig.  Studentkvelder med faglig innhold er også tiltak som bør fortsette.

 

 

 

Publisert 26. feb. 2013 14:50