KFL1020 – Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over teoriutviklingen og teoretiske perspektiver
i kjønnsforskningsfeltet, inkludert en innføring i feministisk vitenskapskritikk.
Emnet strekker seg over ti uker. I løpet av emnet gis det dels en
oversikt over teoriutviklingen i kjønnsforskningen, dels en innføring i
noen av de viktigste og mest aktuelle perspektivene som anvendes.
Herunder vil noen av de mest sentrale teoriene om kjønn historisk sett,
knyttet til kropp og seksualitet, identitet og konstruksjon, og vitenskapsproduksjon og -kritikk bli presentert.
Spørsmål som stilles er:

  • Hvordan teoretiserer og produserer vi kunnskap om kjønn – i dag og i historien?
  • Hvordan endrer kjønn betydning medulike teoretiske perspektiver?
  • Hvilke roller spiller for eksempelseksualitet, biologi, geografisk posisjon og historisk periode for hvordan vi forstår kjønn?

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg en generell oversikt over teorier om kjønn og perspektiver som anvendes i tverrfaglig kjønnsforskning. Studenten vil også få kunnskap om hva den feministiske vitenskapskritikken går ut på og lære å forstå og analysere kjønnsdimensjoner i akademias kunnskapsproduksjon. Emnets undervisningsform vil gi studentene øvelse i skriftlig og muntlig fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet kan tas som første emne, men emnet KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier, som tilbys i høstsemesteret, anbefales som forkunnskap.

Undervisning

Undervisningen består av to timer forelesning og to timer seminar per uke . Trening i muntlig og skriftlig framstilling inkluderes i seminarene. Forelesninger gis for alle studenter samlet.  Første forelesning og seminar er obligatorisk for alle studenter på emnet. Det er obligatorisk deltakelse på minimum 7 av 10 forelesninger og seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

I løpet av emnet skal studenten holde ett muntlig fremlegg. Det er også et obligatorisk arbeidskrav å levere en skriftlig arbeid på ca. fire standard sider til en fastsatt frist i løpet av emnet. Det gis veiledning i forbindelse med dette, og det er en forutsetning at det muntlige framlegget og den skriftlige teksten er godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Sluttvurderingen er en hjemmeoppgave over et oppgitt tema på ca. 3600 ord  +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). Hjemmeoppgaven skrives over tre arbeidsdager ved slutten av semesteret og vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Karakterbeskrivelser

Eksempler på gamle eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

 

 

 

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Periodisk 07-08:
Periodisk evaluering 09-10

Periodisk evaluering 2011-13

 

Annet

 

Dette er et obligatorisk emne i Bachelor og  Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne eller inngå i emnegrupperne 40KFL og 40KFL2.

2-3 grupper med maks 20 studenter i hver gruppe. Studenter som skal ta BA eller Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier vil bli prioritert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk