Beskrivelse av karaktertrinnene for KFL 1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn

Karaktertrinnene A-F

Studieprosessen, det vil si kunnskap om, og arbeidet med pensum, ligger til grunn for vurderingen. Generelt skal følgende tre kriterier være avgjørende:

*Kunnskap

Forståelse og analytisk evne

Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet*

Nedenfor er disse tre kriterier relatert til studiefagets hovedkomponenter (kjønnsperspektiv, feministisk teori/kjønnsteori, empirisk kunnskap om kjønn og likestilling, feministisk politikk og strategi) på hvert av karakterskalaens seks trinn.

Vektingen av det enkelte kriterium vil være avhengig av oppgavetypen studenten stilles overfor. Det er den samlede vurderingen som fastsetter karaktersettingen slik at hvert enkelt kriterium ikke må ha samme karakter, for eksempel A for å nå opp til A på prestasjonen totalt. Skjønn forutsettes brukt i enhver sammenheng.

A- fremragende

Beste karakter. Studenten leverer en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Dette er også en student som viser stor grad av selvstendighet.

Kunnskap: • Studenten kan redegjøre overbevisende for sitt pensum og kan innplassere tekstene i forhold til ulike kjønnsteoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk teori. • Studenten demonstrerer svært god empirisk kunnskap om kjønn, feminisme og likestilling og kan relatere dette inngående til pensum. • Studenten viser uvanlig god innsikt i ulike kjønnspolitiske posisjoner, perspektiver og strategier.

Forståelse og analytisk evne: • Studenten har tilegnet seg et hensiktsmessig begrepsapparat og demonstrerer fremragende evne til å anvende dette for å forstå og analysere kjønns- og likestillingsdimensjoner i studieemnets teoretiske og empiriske felt. • Studenten viser en særlig god innsikt i hvordan kjønnsperspektiv kan reflekteres inn i disiplinfag og i relevante samtidsdebatter. • Studenten demonstrerer fremragende forståelse av feministisk teori, og evne til selvstendig å analysere pensum i forhold til sentrale problemstillinger på en måte som kan føre til overraskende innsikter. • Studenten har en særdeles god oversikt over og forståelse for ulike feministiske strategier for endring. • Studenten viser særdeles god evne til kritisk refleksjon over de ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum.

Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet: • Studenten demonstrerer en særlig evne til å formulere sine kunnskaper og analytiske innsikter i et presist og stringent språk • Studenten viser god forståelse for betydningen i de oppgaver hun/han stilles overfor, og leverer et produkt som er relevant i forhold til både studieemnet og oppgavene. • Referanser og kildehenvisninger er utarbeidet i henhold til korrekt praksis.

B- meget god Nest beste karakter. Studenten leverer en meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Dette er også en student som viser evne til selvstendighet.

Kunnskap: • Studenten kan redegjøre meget godt for sitt pensum og kan innplassere tekstene i forhold til ulike kjønnsteoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk teori. • Studenten demonstrerer meget god empirisk kunnskap om kjønn, feminisme og likestilling og kan relatere dette grundig til pensum. • Studenten viser betydelig innsikt i ulike kjønnspolitiske posisjoner, perspektiver og strategier.

Forståelse og analytisk evne: • Studenten har tilegnet seg atskillig kunnskap om fagterminologien og demonstrerer meget god evne til å bruke dette for å forstå og drøfte kjønnsdimensjoner i studieemnets sentrale teoretiske og empiriske felt. • Studenten viser meget god innsikt i hvordan kjønnsperspektiv kan reflekteres inn i disiplinfag og i relevante samtidsdebatter. • Studenten demonstrerer betydelig forståelse av feministisk teori, og en utvilsom evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til noen sentrale problemstillinger i pensum. • Studenten viser meget grundig oversikt over og forståelse for feministiske strategier for endring. • Studenten har god evne til å kritisk reflektere over de ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum.

Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet: • Studenten demonstrerer meget god evne til å formulere seg, og unngår overfladisk bruk av fagsjargong. • Studenten viser forståelse for betydningen i de oppgaver han/hun stilles overfor, og leverer et produkt som er relevant i forhold til både studieemnet og oppgavene. • Referanser og kildehenvisninger er i det alt vesentlige utarbeidet i henhold til korrekt praksis.

C- god Middels god karakter. Studenten leverer en gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Kunnskap: • Studenten har tilegnet seg det vesentligste innholdet av pensum, og kan i store trekk relatere dette til ulike kjønnsteoretiske standpunkter. Det finnes ingen store ”hull” i kunnskapene, men dybde og bredde i forståelsen av de grunnleggende problemstillinger i feministisk teori kan være noe mindre enn ved høyere karakterer. • Studenten har god empirisk kunnskap om kjønn, feminisme og likestilling og kan relatere dette til pensum. • Studenten kan identifisere og gjøre rede for ulike kjønnspolitiske posisjoner, perspektiver og strategier

Forståelse og analytisk evne: • Studenten demonstrerer tilstrekkelig kunnskap om fagterminologien og demonstrerer god evne til å bruke dette for å forstå og drøfte kjønnsdimensjoner i studieemnets teoretiske og empiriske felt. • Studenten viser god innsikt i hvordan kjønnsperspektiv kan reflekteres inn i disiplinfag og i relevante samtidsdebatter. • Studenten demonstrerer en brukbar forståelse av feministisk teori, og en viss evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i pensum. • Studenten viser oversikt og god forståelse for feministiske strategier for endring. • Studenten har evne til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum, men kan vise noe usikkerhet når det gjelder presisjon i begrepsbruk og evne til analytisk anvendelse av kunnskapen.

Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet: • Studenten demonstrerer evne til å formulere seg godt, men kan ha innslag av ujevn språklig framstilling hvor sammenheng og presisjon i begrepsbruk kan bli utydelig. • Studenten svarer godt på oppgavene, men kan også vise en tendens til å ville styre sine svar mot stoffområder der hun/han føler seg sikrere. Dette kan gjøre besvarelsene litt mindre relevant i forhold til både studieemnet og oppgavene. • Studenten har forstått prinsippene som ligger til grunn for korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger, men kan gjøre feil.

D- nokså god Karakter under middels. Studenten leverer en prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

Kunnskap: • Studenten kan nokså godt gjøre rede for deler av pensum, men har ikke tilstrekkelig oversikt over dette. Det er usikkerhet når det gjelder å relatere pensum til ulike kjønnsteoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk teori. • Studenten viser noe empirisk kunnskap om kjønn, feminisme og likestilling og kan til en viss grad relatere dette til pensum. • Studenten kan identifisere og gjøre rede for enkelte kjønnspolitiske posisjoner, perspektiver og strategier

Forståelse og analytisk evne: • Studenten har ikke tilegnet seg nødvendig kunnskap om fagterminologien, men kan nyttiggjøre seg nokså godt enkelte relevante begrep for å forstå og drøfte kjønnsdimensjoner i studieemnets teoretiske og empiriske felt. • Studenten viser begrenset innsikt i hvordan kjønnsperspektiv kan reflekteres inn i disiplinfag og i relevante samtidsdebatter. • Studenten viser nokså god forståelse av feministisk teori, men viser ikke tilstrekkelig evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i pensum. • Studenten demonstrerer nokså god forståelse for feministiske strategier for endring, som et kunnskapsfelt. • Studenten viser begrenset evne til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum. Besvarelser preges av gjengivelse og i liten grad av drøfting.

Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet: • Studenten formulerer seg nokså godt, men oppgavebesvarelser kan bære preg av uferdige resonnement og mangel på sammenheng, og feil bruk av faguttrykk. • Studenten svarer på oppgavene, men har ikke den nødvendige evnen til å skille mellom viktig og uviktig, eller hun/han unngår å svare på presise spørsmål/problemstillinger. • Referanser, kildehenvisninger og sitater er ført opp, men inneholder til dels alvorlige feil og mangler.

E- tilstrekkelig

Laveste ståkarakter. Studenten leverer en prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Kunnskap: • Studenten viser noe kunnskap om pensumtekstene, men mangler oversikt og viser meget overflatisk kjennskap til ulike kjønnsteoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk teori. • Studenten har noe empirisk kunnskap om kjønn, feminisme og likestilling, men kan i liten grad relatere denne til pensum. • Studenten kan i meget begrenset grad redegjøre for enkelte kjønnspolitiske posisjoner, perspektiver og strategier.

Forståelse og analytisk evne: • Studenten har tilegnet seg et minimum av den nødvendige kunnskap om fagterminologien, men har vansker med å nyttiggjøre seg relevante begrep for å forstå og drøfte kjønnsdimensjoner i studieemnets teoretiske og empiriske felt. Begrep og teorier er til dels feilaktig gjengitt. • Studenten viser kun et minimum av innsikt i hvordan kjønnsperspektiv kan reflekteres inn i disiplinfag og i relevante samtidsdebatter. • Studenten viser noe forståelse av feministisk teori, men viser svært liten evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i pensum. • Studenten demonstrerer noe forståelse for feministiske strategier for endring. • Studenten er i liten grad i stand til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum. Besvarelser preges av gjengivelse og har ingen relevant drøfting av problemstillinger.

Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet: • Studenten formulerer seg forståelig, men med tydelige innslag av uklar og/eller forvirrende språkføring med liten sammenheng. • Studentens besvarelser har kun et minimum av relevans til oppgavene. • Referanser og kildehenvisninger er uklare eller mangelfulle. Tekst siteres uten behørig referanse. Litteraturlister har alvorlige mangler eller mangler helt.

F- ikke bestått Studenten leverer en prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

Kunnskap: • Studenten mangler helt grunnleggende kunnskap om pensumtekstene. Viktige tekster er ikke lest eller har ikke satt de nødvendige spor etter seg for at hun/han skal kunne gjøre rede for ulike kjønnsteoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk teori. • Studenten har svært overflatisk empirisk kunnskap om kjønn, feminisme og likestilling og kan ikke relatere denne til pensum • Studenten kan ikke redegjøre tilfredsstillende for enkelte kjønnspolitiske posisjoner, perspektiv og strategier.

Forståelse og analytisk evne: • Studenten har ikke demonstrert nødvendig kunnskap om fagterminologien, og kan ikke nyttiggjøre seg av relevante begrep for å forstå og drøfte kjønnsdimensjoner i studieemnets teoretiske og empiriske felt. Begrep og teorier er til dels feilaktig gjengitt. • Studenten viser svært liten innsikt i hvordan kjønnsperspektiv kan reflekteres inn i disiplinfag, og demonstrerer ikke kjennskap til relevante samtidsdebatter. • Studenten viser svært liten forståelse av feministisk teori, og viser ikke evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i teoripensum. • Studenten demonstrerer svært liten forståelse for feministiske strategier for endring. • Studenten viser ikke evne til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum.

Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet: • Studenten formulerer seg ofte helt uforståelig eller med forvirrende språkføring. • Studentens besvarelser kan helt mangle relevans til oppgavene. • Referanser og kildehenvisninger er verdiløse eller mangler helt.

Publisert 10. okt. 2012 16:00