Periodisk evaluering 09-10

PERIODISK EMNERAPPORT KFL2010 Feministisk vitenskapsteori 2009-2010

 

Ved emneansvarlig Hilde Bondevik.

Godkjent av undervsiningsleder Øystein Gullvåg Holter.

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Ingen avvik.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

2009:

19 stud undervisningsmeldt, 16 stud eksamensmeldt, 14 stk møtt til eksamen.

A: 2 stk

B: 3 stk

C: 5 stk

D: 2 stk

E: 2 stk

F: 0 stk

 

2010:

29 stud undervisningsmeldt, 22 stud eksamensmeldt, 21 stud møtt til eksamen.

A: 5 stk

B: 6 stk

C: 3 stk

D: 3 stk

E: 2 stk

F: 2 stk

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Oppmøtet har gjennomgående vært godt, og de som har fulgt undervisningen meldte seg alle opp til eksamen. En kandidat fikk ikke godkjent eksamenskravet, og kunne dermed heller ikke avlegge eksamen. Forholdet mellom forelesning (ca 1 time), forberedte studentinnlegg og diskusjon (ca 2 timer) har stort sett fungert bra – sett både fra lærers og de fleste studentene sider. Det ble foretatt en midtveis muntlig evaluering i tillegg til en avsluttende evaluering, og studentene virker i hovedsak svært godt fornøyde med pensum og opplegg.

 

Emnet ble samkjørt på BA og MA nivå, noe som gir noen ekstra utfordringer for både studenter og lærer. Hovederfaringene er gode. Det er viktig at lærer har et gjennomtenkt forhold til dette i starten, og kommuniserer tydelig særlig med MA-studentene.

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Det var noe rot i forbindelse med pensum – både i forhold til sen levering av nye kompendier og mangler og overlapp i dem. En av pensumbøkene var heller ikke tilgjengelig i salg. Dette ble tatt hånd om fra STKs side, og det ble kopiert opp manglende artikler og fordelt, samt hele boken som ikke var tilgjengelig.

 

Emnets skoleeksamen ble kommentert som negativt av studentene i evalueringen. Det ble riktignok kommentert før eksamen ble gjennomført, og kanskje vil ønskene gå i en annen retning dersom man hadde spurt studentene etter eksamen. Lærers inntrykk er at studentene forberedte seg godt til eksamen, og hadde oversikt over det meste av pensum.

 

Det er uheldig at noen av STKs emner denne våren hadde nesten sammenfallende eksamensdager.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Forslag fra tidligere evalueringer har i det store og hele blitt fulgt opp. Det er fokusert på god oppfølging av studentene, og en tydelig ramme rundt undervisningsopplegget. Det ble videre foretatt en del justeringer av pensum.

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

En fortsatt kontinuerlig gjennomtenkning og oppdatering av pensum er nødvendig. Det vil særlig være viktig å få flere nyere tekster inn på pensum samt forenkle det noe.

 

Publisert 26. feb. 2013 14:55