Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

 

Emnet gir innblikk i ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner som kjønnskritisk orienterte teoretikere forholder seg til. Sentrale begreper, grunnleggende problemstillinger og hovedposisjoner i feministisk vitenskapsteori  vil bli vektlagt. Emnet vil både ha et historisk og et samtidsorientert perspektiv og ta for seg ulike posisjoner i det tverrfaglige feltet hvor kjønn, kunnskap, erfaring, rasjonalitet og objektivitet er sentrale vitenskapsteoretiske temaer. Ulike vitenskapelige kontekster vil bli tematisert, samt forholdet mellom feministisk teori og praksis. Problemstillinger av etisk karakter vil også bli vektlagt. Pensum består av ca. 800 sider teori.

Hva lærer du?

Studentene får gjennom dette studiet anledning til å tilegne seg begrepsmessige redskaper som kan sette dem i stand til å strukturere og analysere vitenskapelig kunnskapsproduksjon i et kjønnsperspektiv. Emnets undervisningsformer skal bidra til å forbedre studentenes skriftlige og muntlige formuleringsevne.

 

Kunnskap

Du skal tilegne deg kunnskap om:

 • kjønnsforskningens historie og tradisjoner
 • sentrale forskningsarbeider i kjønnsforskningen
 • sentrale begreper og diskusjoner i kjønnsforskningsfeltet
 • feminismens historie
 • sentrale spørsmål i feminismens historie og i samtiden
 • etiske problemstillinger i kjønnsforskningen

 

Ferdigheter

Du skal bli i stand til å:

 • formulere problemstillinger om kjønn og kunnskap
 • anvende og vurdere begreper i kjønnsforskningsfeltet
 • reflektere over kjønn, vitenskap og kunnskapsproduksjon
 • forbedre din skriftlige og muntlige formuleringsevne
 • anvende akademisk referering og oppsett av kilde- og litteraturlister
 • gi og motta kritikk på en konstruktiv måte, samt respektere andres syn

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal du ha:

 • lært å redegjøre for faglige problemstillinger muntlig og skriftlig i samsvar med faglige normer
 • opparbeidet en forståelse av og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • oppøvet en undersøkende, positiv holdning til kunnskap
 • utviklet etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har 120 studiepoeng. Av disse bør 20 studiepoeng være fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier (KFL1010) og Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn (KFL1020) eller tilsvarende faglig bakgrunn.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL4010 – Feministisk vitenskapsteori

 

 

Undervisning

 

Undervisningen består av forelesninger og seminar totalt 30 t fordelt på 10 uker.


I løpet av emnet skal studentene  som obligatoriske aktiviteter:

 Levere en kort skriftlig oppgave (ca. 3-4 sider) over oppgitt tema

Obligatorisk oppmøte: Minimum 7 av 10 ganger

Obligatorisk oppgave og oppmøte må godkjennes før studentene kan fremstille seg for eksamen. 

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte
 

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen over oppgitt tema etter emnets slutt som vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Som kvalifisering til eksamen må studenten ha godkjent  en kort skriftlig oppgave (3-4 s. over oppgitt tema), og oppmøteplikt.  Eksamensoppgaven skal være på ca. 3600 ord +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). 

Karakterbeskrivelser

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Tidligere eksamensoppgaver og sensurveiledninger for KFL2010

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 07-08
Periodisk evaluering 09-10

Periodisk evaluering 11-13

Annet

Emnet gis første gang våren 2004. Emnet gis ikke dersom det melder seg færre enn 5 studenter.

Emnet inngår som obligatorisk emne ved Bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier. Det anbefales at emnet tas i siste semester av dette programmet. Emnet inngår også i emnegruppene 40KFL og 40KFL2 og kan tas som enkeltemne.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk