Beskrivelse av karaktertrinnene for KFL 4010 Feministisk vitenskapsteori

Studieprosessen, det vil si kunnskap om, og arbeidet med pensum, ligger til grunn for vurderingen. Generelt skal følgende tre kriterier være avgjørende:

- Kunnskap
- Forståelse og analytisk evne
- Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet

Nedenfor er disse tre kriterier relatert til emnets hovedkomponenter (feministisk kunnskaps- og vitenskapsteori, feministisk kritikk og vitenskap, problemstillinger rundt objektivitet og forskersubjekt, erfaring, evidens, teori, språklighet, historisitet, kjønn og kjønnsmessig forskjell.) på hvert av karakterskalaens seks trinn.
Vektingen av det enkelte kriterium vil være avhengig av oppgavetypen studenten stilles overfor. Men det er klart at forståelse og analytisk evne vektes relativt sett høyere på MA-nivå enn på BA-nivå. Videre gis evnen til å demonstrere bredde i anvendelsen av pensumlitteraturen en selvstendig vekt på MA-nivå. Det er den samlede vurderingen som fastsetter karaktersettingen slik at hvert enkelt kriterium ikke må ha samme karakter, for eksempel A for å nå opp til A på prestasjonen totalt. Skjønn forutsettes brukt i enhver sammenheng.

A- fremragende

Beste karakter. Studenten leverer en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Dette er også en student som viser stor grad av selvstendighet og modenhet.

Kunnskap:

• Studenten kan redegjøre overbevisende og detaljert for sitt pensum og kan innplassere tekstene i forhold til ulike teoretiske posisjoner og sentrale problemstillinger i feministisk vitenskapsteori.
• Studenten demonstrerer svært god kunnskap om den vitenskapsteorietiske bakgrunn, og en overbevisende innsikt i hvordan feminister utvikler sine alternativer i forhold til denne. Studenten kan også relatere dette inngående til pensum.
• Studenten viser svært god innsikt i sentrale begreper innen feministisk vitenskapsteori.
Forståelse og analytisk evne:
• Studenten har tilegnet seg et hensiktsmessig begrepsapparat og demonstrerer fremragende og selvstendig evne til å anvende dette for å forstå og analysere feministisk teori og kritikk i vitenskapelig kunnskapsproduksjon.
• Studenten viser en særlig god innsikt i de ulike feministiske posisjoner, perspektiv og strategier, og en glimrende evne til å integrere disse i egne, selvstendige arbeid.
• Studenten demonstrerer fremragende forståelse av feministisk vitenskapsteori, og evne til selvstendig å analysere pensum i forhold til sentrale problemstillinger på en måte som kan føre til overraskende innsikter.
• Studenten viser særdeles god evne til kritisk refleksjon over de ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum.
Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet:
• Studenten demonstrerer en særlig evne til å formulere sine kunnskaper og analytiske innsikter i et presist og stringent språk
• Studenten viser god forståelse for betydningen i de oppgaver hun/han stilles overfor, og leverer et produkt som er relevant i forhold til både studieemnet og oppgavene.
• Referanser og kildehenvisninger er utarbeidet i henhold til korrekt praksis.

B- meget god

Nest beste karakter. Studenten leverer en meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Dette er også en student som viser evne til selvstendighet.

Kunnskap:

• Studenten kan redegjøre meget godt for sitt pensum og kan innplassere tekstene i forhold til ulike teoretiske posisjoner og sentrale problemstillinger i feministisk vitenskapsteori.
• Studenten demonstrerer meget god kunnskap om den vitenskapsteorietiske bakgrunn, og betydelig innsikt i hvordan feminister utvikler sine alternativer i forhold til denne. Studenten kan også relatere dette grundig til pensum.
• Studenten viser betydelig innsikt i begrep som kunnskap, vitenskap, objektivitet, erfaring, teori, praksis, kjønn og kjønnsmessig forskjell.
Forståelse og analytisk evne:
• Studenten har tilegnet seg atskillig kunnskap om fagterminologien og demonstrerer meget god evne til å bruke dette for å forstå og drøfte feministisk teori og kritikk i vitenskapelig kunnskapsproduksjon.
• Studenten viser meget god innsikt i de ulike feministiske posisjoner, perspektiv og strategier, og en betydelig evne til å integrere disse i egne, selvstendige arbeid.
• Studenten demonstrerer en meget grundig forståelse av feministisk vitenskapsteori, og en utvilsom evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til noen sentrale problemstillinger i pensum.
• Studenten har god evne til å kritisk reflektere over de ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum.
Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet:
• Studenten demonstrerer meget god evne til å formulere seg, og unngår overfladisk bruk av fagsjargong.
• Studenten viser forståelse for betydningen i de oppgaver han/hun stilles overfor, og leverer et produkt som er relevant i forhold til både studieemnet og oppgavene.
• Referanser og kildehenvisninger er i hovedsak utarbeidet i henhold til korrekt praksis.

C- god

Middels god karakter. Studenten leverer en gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Kunnskap:

• Studenten har tilegnet seg det vesentligste innholdet av pensum, og kan i store trekk relatere dette til ulike teoretiske posisjoner og sentrale problemstillinger i feministisk vitenskapsteori. Det finnes ingen store ”hull” i kunnskapene, men dybde og bredde i forståelsen av de grunnleggende problemstillinger i feministisk vitenskapsteori kan være noe mindre enn ved høyere karakterer.

• Studenten har god kunnskap om den vitenskapsteorietiske bakgrunn og innsikt i hvordan feminister utvikler sine alternativer i forhold til denne. Studenten kan også relatere dette til pensum.

• Studenten kan identifisere og gjøre rede for begrep som kunnskap, vitenskap, objektivitet, teori, praksis, kjønn og kjønnsmessig forskjell.
Forståelse og analytisk evne:
• Studenten demonstrerer tilstrekkelig kunnskap om fagterminologien og demonstrerer god evne til å bruke dette for å forstå og drøfte feministisk teori og kritikk i vitenskapelig kunnskapsproduksjon.
• Studenten viser tilfredsstillende innsikt i de ulike feministiske posisjoner, perspektiv og strategier, og en god evne til å integrere disse i egne, selvstendige arbeid.
• Studenten demonstrerer en brukbar forståelse av feministisk vitenskapsteori, og en viss evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i pensum.
• Studenten har evne til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum, men kan vise noe usikkerhet når det gjelder presisjon i begrepsbruk og evne til analytisk anvendelse av kunnskapen.
Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet:
• Studenten demonstrerer evne til å formulere seg godt, men kan ha innslag av ujevn språklig framstilling hvor sammenheng og presisjon i begrepsbruk kan bli utydelig.
• Studenten svarer godt på oppgavene, men kan også vise en tendens til å ville styre sine svar mot stoffområder der hun/han føler seg sikrere. Dette kan gjøre besvarelsene litt mindre relevant i forhold til både studieemnet og oppgavene.
• Studenten har forstått prinsippene som ligger til grunn for korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger, men kan gjøre feil.

D- nokså god

Karakter under middels. Studenten leverer en prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

Kunnskap:

• Studenten kan nokså godt gjøre rede for deler av pensum, men har ikke tilstrekkelig oversikt over dette. Det er usikkerhet når det gjelder å relatere pensum til ulike teoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk vitenskapsteori.• Studenten viser noe kunnskap om den vitenskapsteoretiske bakgrunn, og noe innsikt i hvordan feminister utvikler sine alternativer i forhold til denne. Studenten kan til en viss grad relatere dette til pensum.
• Studenten kan identifisere og gjøre rede for enkelte begrep som kunnskap, vitenskap, objektivitet, kjønn og kjønnsmessig forskjell.
Forståelse og analytisk evne:
• Studenten har ikke tilegnet seg nødvendig kunnskap om fagterminologien, men kan nyttiggjøre seg nokså godt enkelte relevante begrep for å forstå og drøfte feministisk teori og kritikk i vitenskapelig kunnskapsposisjon.
• Studenten viser begrenset innsikt i de ulike feministiske posisjoner, perspektiv og strategier, og noe evne til å integrere disse i egne, selvstendige arbeid.
• Studenten viser nokså god forståelse av feministisk vitenskapsteori, men viser ikke tilstrekkelig evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i pensum.

• Studenten viser begrenset evne til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum. Besvarelser preges av gjengivelse og i liten grad av drøfting.
Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet:
• Studenten formulerer seg nokså godt, men oppgavebesvarelser kan bære preg av uferdige resonnement og mangel på sammenheng, og feil bruk av faguttrykk.
• Studenten svarer på oppgavene, men har ikke den nødvendige evnen til å skille mellom viktig og uviktig, eller hun/han unngår å svare på presise spørsmål/problemstillinger.
• Referanser, kildehenvisninger og sitater er ført opp, men kan inneholde til dels alvorlige feil og mangler.

E- tilstrekkelig

Laveste ståkarakter. Studenten leverer en prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Kunnskap:

• Studenten viser noe kunnskap om pensumtekstene, men mangler oversikt og viser meget overflatisk kjennskap til ulike teoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk vitenskapsteori.
• Studenten har noe kunnskap om den vitenskapsteoretiske bakgrunn, og litt innsikt i hvordan feminister utvikler sine alternativer i forhold til denne, men kan i liten grad relatere dette til pensum.
• Studenten kan i meget begrenset grad redegjøre for enkelte begrep som kunnskap, vitenskap, objektivitet, kjønn og kjønnsmessig forskjell
Forståelse og analytisk evne:
• Studenten har tilegnet seg et minimum av den nødvendige kunnskap om fagterminologien, men har vansker med å nyttiggjøre seg relevante begrep for å forstå og drøfte feministisk teori og kritikk i vitenskapelig kunnskapsposisjon. Begrep og teorier er til dels feilaktig gjengitt.
• Studenten viser kun et minimum av innsikt i ulike feministiske posisjoner, perspektiv og strategier, og begrenset evne til å integrere disse i egne, selvstendige arbeid.
• Studenten viser noe forståelse av feministisk vitenskapsteori, men viser svært liten evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i pensum.
• Studenten er i liten grad i stand til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum. Besvarelser preges av gjengivelse og har ingen relevant drøfting av problemstillinger.
Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet:
• Studenten formulerer seg forståelig, men med tydelige innslag av uklar og/eller forvirrende språkføring med liten sammenheng.
• Studentens besvarelser har kun et minimum av relevans til oppgavene.
• Referanser og kildehenvisninger kan være uklare eller mangelfulle. Tekst siteres uten behørig referanse. Litteraturlister har alvorlige mangler eller mangler helt.

F- ikke bestått

Studenten leverer en prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

Kunnskap:

• Studenten mangler helt grunnleggende kunnskap om pensumtekstene. Viktige tekster er ikke lest eller har ikke satt de nødvendige spor etter seg for at hun/han skal kunne gjøre rede for ulike teoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger i feministisk vitenskapsteori.
• Studenten har svært overflatisk kunnskap om den vitenskapsteoretiske bakgrunn, og svært liten innsikt i hvordan feminister utvikler sine alternativer i forhold til denne. Studenten kan heller ikke relatere dette til pensum.
• Studenten kan ikke redegjøre tilfredsstillende for enkelte begrep som kunnskap, vitenskap, objektivitet, kjønn og kjønnsmessig forskjell.
Forståelse og analytisk evne:
• Studenten har ikke demonstrert nødvendig kunnskap om fagterminologien, og kan ikke nyttiggjøre seg av relevante begrep for å forstå og drøfte feministisk teori og kritikk i vitenskapelig kunnskapsproduksjon. Begrep og teorier er til dels feilaktig gjengitt.
• Studenten viser svært liten innsikt i ulike feministiske posisjoner, perspektiv og strategier, og viser ikke evne til å integrere disse i egne, selvstendige arbeid.
• Studenten viser svært liten forståelse av feministisk vitenskapsteori, og viser ikke evne til selvstendig lesning og argumentasjon i forhold til hovedproblemstillinger i teoripensum.
• Studenten viser ikke evne til å kritisk reflektere over ulike begrep, teorier og posisjoner som fremkommer i pensum.
Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet:
• Studenten formulerer seg ofte helt uforståelig eller med forvirrende språkføring.
• Studentens besvarelser kan helt mangle relevans til oppgavene.

Publisert 27. nov. 2012 17:13