Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Undervisningen gis digital - hybrid om mulig i januar!

Emnet gir innblikk i ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner som kjønnskritisk orienterte teoretikere forholder seg til. Sentrale begreper, grunnleggende problemstillinger og hovedposisjoner i feministisk vitenskapsteori  vil bli vektlagt. Emnet vil både ha et historisk og et samtidsorientert perspektiv og ta for seg ulike posisjoner i det tverrfaglige feltet hvor kjønn, kunnskap, erfaring, rasjonalitet og objektivitet er  sentrale vitenskapsteoretiske temaer. Ulike vitenskapelige kontekster vil bli tematisert, samt forholdet mellom feministisk teori og praksis. Problemstillinger av etisk karakter vil også bli vektlagt

Hva lærer du?

Studentene får gjennom dette studiet anledning til å fordype seg i begrepsmessige redskaper som kan sette dem i stand til å strukturere og analysere vitenskapelig kunnskapsproduksjon i et kjønnsperspektiv. Studentene skal utvikle evne til å integrere denne kunnskapen i et eget selvstendig arbeid. For å legge til rette for slik integrering, velger studentene 200 sider pensum i begynnelsen av semesteret og i samråd med emneansvarlig.  Det selvvalgte pensumet kommer i tillegg til det obligatoriske pensumet på ca. 800 sider som finnes på semestersiden for emnet. Emnets undervisningsformer skal bidra til å forbedre studentenes skriftlige og muntlige formuleringsevne.

 

Kunnskap

Du skal tilegne deg viderekommende kunnskap om:

 • kjønnsforskningens historie og tradisjoner
 • sentrale forskningsarbeider i kjønnsforskningen
 • sentrale begreper og diskusjoner i kjønnsforskningsfeltet
 • feminismens historie
 • etiske problemstillinger i kjønnsforskningen

Ferdigheter

Du skal bli i stand til å:

 • formulere problemstillinger om kjønn og kunnskap
 • anvende og vurdere begreper i kjønnsforskningsfeltet
 • reflektere dyptgående over kjønn, vitenskap og kunnskapsproduksjon
 • gi og motta kritikk på en konstruktiv måte, samt respektere andres syn

Generell kompetanse

Etter gjennomført program skal du ha:

 • mestret å redegjøre for faglige problemstillinger muntlig og skriftlig i samsvar med faglige normer
 • opparbeidet en forståelse av og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • oppøvet en undersøkende, positiv holdning til kunnskap
 • utviklet etisk bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater
 • være i stand til å jobbe fram relevante faglige problemstillinger, lokalisere og orientere deg i ny relevant litteratur, samt skriftlig og muntlig formidle kjønnsrelaterte innsikter på en faglig forsvarlig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må være tatt opp på et masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier (KFL1010) og Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn (KFL1020) eller tilsvarende faglig bakgrunn.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL2010 – Feministisk vitenskapsteori

Undervisning

 

Undervisningen består av forelesninger og seminar totalt 30 timer. 

Som obligatorisk arbeidskrav skal:

Studentne levere en skriftlig oppgave over oppgitt tema (3-4 s) 

Oppmøte: min 7 av 10 ganger

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Eksamensform på KFL4010 er en semesteroppgave  på ca 4500 ord +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg),  som leveres til en fastsatt frist i slutten av emnet. Oppgaven defineres av studenten selv, og godkjennes av veileder (emneansvarlig). Studenten arbeider med oppgaven underveis i emnet.

Liste over selvvalgt pensum må godkjennes av faglærer på forhånd og legges ved eksamensbesvarelsen.

Som kvalifisering til eksamen må studenten:

 

 • Som kvalifisering til eksamen må studenten:
 • Ha godkjent  en kort skriftlig oppgave (3-4 s. over oppgitt tema)
 • I tillegg til oppgitt pensum skal studenten ha 200 s selvvalgt pensum som godkjennes av emneansvarlig. Dette pensumet kan gjerne ha relasjoner til eget fagområde.
 • Oppmøte: Min 7 av 10 ganger
 • Arbeidskravene må være bestått og godkjent for at studentene skal kunne fremstille seg for eksamen. 

Det tilbys vurdering/veiledning på studentarbeid underveis i emnet. Emnet går over hele semesteret.

Karakterform: Det benyttes bokstavkarakterer etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Karakterbeskrivelser KFL4010

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Tidligere eksamensoppgaver og sensurveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk rapport 08

Periodisk evaluering 09-10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk