Dette emnet er nedlagt

SUM1000 – Miljø og Utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig innføring i koblingen mellom miljø og utvikling. Den første delen redegjør for miljøsaken og miljøpolitikkens fremvekst og betydning i Nord og Sør, og drøfter ulike fortolkninger av begrepet bærekraftig utvikling. Vi vil gjennomgå både muligheter og problemer som oppstår i forsøket på å forene miljø- og utviklingshensyn, og diskutere hvordan den tradisjonelle polariseringen mellom krav om utvikling og behov for å avverge miljøforringelse kan overvinnes. Den andre delen tar for seg en rekke overgripende problemer – som klimaendringer, miljørelatert fattigdom, energi og biologisk mangfold – hvis forståelse og løsning fordrer effektiv integrasjon av utviklings- og miljøhensyn. Vi diskuterer mulige årsaker og løsninger på slike problemer, og skildrer sammenhenger mellom miljø og utvikling ved bruk av konkrete eksempler.
Kurset er tverrfaglig, med bidrag fra i hovedsak samfunnsvitenskaplige disipliner som statsvitenskap, samfunnsgeografi, sosiologi og antropologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset skal du være i stand til:

  • Å se koblinger mellom miljø- og utviklingsspørsmål i teoretisk, empirisk og policy sammenheng
  • Å forstå konflikter og mulige løsninger mellom miljø- og utviklingshensyn
  • Å forstå sammenhenger mellom miljøproblemers art og arenaer for løsninger
  • Å forstå samspillet mellom globale og lokale prosesser
  • Å redegjøre for sentrale virkemidler for bærekraftig utvikling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisning

En forelesning hver uke og ett seminar annenhver uke.

Seminarundervisningen er obligatorisk! Ved fravær ut over to ganger på seminarer kreves det sykemelding.

Det er obligatorisk fremmøte på FØRSTE forelesning.

Eksamen

Mappeinnlevering og skoleeksamen, som utgjør henholdsvis 60% og 40% av den samlede karakteren.

Mappeinnleveringen består av tre små oppgaver som hver leveres to ganger.

Skoleeksamen er 3 timer.

Annet

Kursleder: Kristian Bjørkdahl
Programkonsulent: Kristin Dypedokk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk