Pensum/læringskrav

Artikler merket med * gis ut i kompendier. Artikler merket med # gis ut i Fronter. Artikler merket med + ligger i masterkopier i Blindernveien 11

Oversikter

Solberg, Bergljot: Jernalderen i Norge - ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. 2000. Cappelen Akademisk Forlag. Kap.4-8, s. 28-320 (287s)

*Jensen, Jørgen 2003: Danmarks Oldtid. Bind 3: Ældre jernalder, 500 f.Kr. – 400 e.Kr. Gyldendal, København, s. 12-22: Europa i opbrud, s.102-115: Et imperium vokser frem, s.229-237, s.340-358: Hinsides den romerske grænse, s.378-391: Et imperium i krise (56s)

*Jensen, Jørgen 2004: Danmarks Oldtid. Bind 4: Yngre jernalder og vikingetid. Gyldendal, København, s.12-29 (Europa i folkevandringstid), 143-155 (Europa i merovingertid, 263-277 (Europa i vikingetid) (41s)

*Andersson, Hans 1997: Tradition and Renewal. Visions of the Past. Trends and Tradistions in Swedish Medieval Archaeology, red av. Hans Andersson, Peter Carelli & Lars Ersgård, s. 11-22. Lund Studies in Medieval Archaeology 19, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr. 24. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 1997 (9s)

*Andrén, A. 2002: Efter medeltidsarkeologi. Meta, Medeltidsarkeologisk tidskrift, nr 2, 2002. s.22-29 (7s)

*Wienberg, J. 2005 Historisk arkeologi i samtiden. Meta, Medeltidarkeologisk tidskrift nr 2, 2005, s.66-77 (11s)

*Oppslagene ’Førromersk jernalder’, ’Tidlig Metalltid’, ’Romertid’, ’Folkevandringstid’, ’Merovingertid’, ’Vikingtid’, ’Vikingtid i Nord-Norge’ i Norsk arkeologisk leksikon, red. av Einar Østmo & Lotte Hedeager. Pax Forlag, Oslo. (30s)

Førromersk jernalder

*Kaul, Flemming: Mosen – porten til den anden verden. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen. Nationalmuseet, København. S.18-22 og 32-43. (17s) (NB, ikke læs afsnit om neolitikum og bronzealder, jfr. sidetallene)

*Martens, Jes 2005: Kogegruber i syd og nord – samme sag? Består kogegrubefelter bare af kogegruber? Varia 58, De gåtefulle kokegroper, red. av Lil Gustafson, Tom Heibreen & Jes Martens, s. 37-56. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Oslo (17s).

*Rundberget, Bernt 2008: Et kort omriss av jernvinna i Sør-Norge. I Jernvinna på Agder. Jernvinneseminaret i Sirdal 25.-26. oktober 2007, red. av Bernt Rundberget & Frans-Arne Stylegar, s.17-33. Vest-Agder Fylkeskommune, Kulturhistorisk Museum, UiO, Oslo. (16s)

Stenvik, Lars 2003: Iron Production in Scandinavian Archaeology. _Norwegian Archaeological Review_, Volume 36, Nr. 2, 2003. s.119-134 (13s)

Romertid

*Ekengren, Fredrik: Performing death. The function and meaning of Roman drinking vessels in Scandinavian mortuary practices. I Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions, An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004, red. av Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere. Vägar till Midgård 8, 2006. Nordic Academic Press, Lund. S. 109-113. (4 s)

*Ilkjær, Jørgen 2003: Danske krigsbytteofringer. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s. 44-66. Nationalmuseet, København (17s)

*Lund Hansen, Ulla 2003: Våbenofferfundene gennem 150 år – forskning og tolkninger. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s. 84-89. Nationalmuseet, København (5s)

*Storgaard, Birger 2003: Kosmopolitiske aristokrater. I Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, red. av Lars Jørgensen, Birger Storgaard & Lone Gebauer Thomsen, s.106-125. Nationalmuseet, København (18s)

*Stylegar, Frans-Arne 2008: ’…an ornament in pjece and a defence in war’. Late Roman weapon graves and military organisation in Eastern Norway. I Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday, red. av Konstantinos Chilidis, Julie Lund & Christopher Prescott, s.243-262. Oslo Arkeologiske Serie, Volume 10. Unipub, Oslo (16s)

Folkevandringstid

#Fredriksen, Per Ditlef 2006: Two graves – three metaphors. Changing gender identities in the Migration Period illustrated by graves from Hardanger, western Norway. I Samfunn, symboler og identitet – festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen, red. av R. Barndon, S. M. Innselset, K. Klæboe Kristoffersen & T. K. Lødøen, s. 271-283. UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, volume 3. Universitetet i Bergen, Bergen (11s).

*Hedeager, Lotte: Myter og materiel kultur: Den nordiske oprindelsesmyte i det tidlige kristne Europa, TOR 28. 1996 (10 s).

*Hedeager, Lotte. Dyr og andre mennesker - mennesker og andre dyr. Dyreornamentikkens transcendentale realitet. I Andrén, Anders, Jennbert, Kristina og Raudvere, Catharina (reds) Ordning mot kaos: studier av nordisk förkristen kosmologi. 2004. Nordic Academic Press, Lund. S. 219-252. (34s)

*Jørgensen, Roger 1988: Spannforma leirkar. Opphavsproblemene sett fra en nordskandinavisk synsvinkel. Viking 88, s51-65 (13s)

*Kristoffersen, Siv: Transformation in Migration Period Animal Art, N.A.R. vol.28 3-15, 1995. (13 s)

*Kristoffersen, Siv & Østigård, Terje 2006: ”Dødsmyter”. Regissering av ritualer og variasjon i likbehandling i folkevandringstid. I Lik og ulik. Tilnærminger til variasjon i gravskikk, red. av Terje Østigård, s. 113-132. UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, Nordisk 2. Universitetet i Bergen, Bergen (18s)

*Wiker, Gry 2004: Om endringer i menneskets verdensbilde på 500-tallet. I Mellom hilmmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi, Isegran 31. januar – 2. februar 2002, red. av Lene Melheim, Lotte Hedeager & Kristin Oma, s. 114-155. Oslo Arkeologiske Serie, Volume 2. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Oslo (27s).

Merovingertid

+Herschend, F.: Livet i Hallen, tre fallstudier i den yngre järnålderns aristokrati , Uppsala 1997. s. 49-59. 11s

*Andrén, Anders. Dörrar till förgångna myter. En tolkning av de gotländska bildstenarna. I Andrén, Anders. (red.) Medeltidens födelse. 1989. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Krapperup. S. 287-319. 32s

*Christensen, Tom 2007: A New Round of Excavations at Lejre (to 2005). I Beowulf and Lejre, red. af J. D. Niles og M. Osborne, s. 109-126. Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies. Tempe, Arizona (17s)

*Gansum, Terje 2002: Fra jord til handling. I Plats och praxis – studier av nordisk förkristen ritual, red. av Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere, s. 249-286. Vägar till Midgård, Volume 2 (36s)

*Herschend, Frands & Dorthe Kaldal Mikkelsen 2003: The main building at Borg (I:1). I Borg in Lofoten. A chieftain’s farm in North Norway, red. av Gerd Stamsø Munch, Olav Sverre Johansen & Else Roesdahl, s. 41-76. Tapir, Trondheim (25s)

*Myhre, B. 1992. The Royal Cemetery at Borre, Vestfold: a Norwegian centre in a European periphery. I The Age of Sutton Hoo: the seventh century in north-western Europe, red. av Martin Carver, s. 301-314. Woodbridge, Boydell Press (13s)

Vikingtid

*Bill, Jan 2008: Viking Ships and the Sea. The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 170 – 180. Routledge, London. (10s)

+Barett, James 2008: The Norse in Scotland. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 411-427. Routledge, London (10 s)

*Brink, Stefan 2008: Christianisation and the emergence of the early Church in Scandinavia. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 621-628. Routledge, London (7s)

*Gräslund, Anne-Sofie 2008: The material culture of Old Norse religion. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s.249-256. Routledge, London (7s)

+Hall, Richard 2008: York I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 379-384. Routledge, London (3s)

#Lund, Julie 2008: Banks, Borders and Bodies of Water in a Viking Age Mentality. Journal of Wetland Archaeology, 8. s. 53-72 (13s).

*Price, Neil 2000. Drum-Time and Viking Age: Sámi-Norse identities in early medieval Scandinavia. I Identities and cultural contacts in the arctic, red. av Martin Appelt, Joel Berglund & Hans Christian Gulløv,. s. 12-27. National Museum of Denmark & Danish Polar Center, København (16s).

Sindbæk, Søren: Networks and nodal points: the emergence of towns in early Viking Age Scandinavia . _Antiquity_, volume 81, 2007 (1), number 311, s. 119–132. 14s.

*Skre, Dagfinn: Towns and Markets, Kings and Central Places in South-western Scandinavia c. AD 800-950. I Kaupang in Skiringssal, red. av Dagfinn Skre, s. 445-469. Kaupang Excavation Project Publication Series, Volume 1. Norske Oldfunn XXII. 2007. Aarhus University Press, Aarhus (25s).

*Wallace, Patrick F. 2008: Archaeological evidence for the different expressions of Scandinavian settlement in Ireland, 840 – 1100. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 434-439. Routledge, London (4s).

*Zachrisson, Inger 2008: The Sámi and their interaction with the Nordic people. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s. 32-39. Routledge, London (7s).

Middelalder

*Andrén, Anders 1995: Signs of Communities. The Iconography of Early Towns in Denmark. I Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1993-1994, vol. 10, 1995, s 9-20 (15s)

*Christie, Håkon: Kirkebygningene som kilde til norsk middelalderhistorie. I: Rindal, Magnus (red): Studier i kilder til vikingtid og nordisk middelalder, KULT’s skriftserie, nr. 46, 155-169. Norges forskningsråd 1996

+Christophersen, Axel 1999: Norm, handling og identitet. Om boligkultur og sosial romliggjøring i urbane miljøer i norsk middelalder. I Norm og praksis i middelaldersamfunnet, s. 116-148 (30 s)

+Molaug, Petter B. 2008: Oslo blir by – fra 1000-1200. I De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer, red. av Hans Andersson, Gitte Hansen og Ingvild Øye, s. 73-92. Universitetet i Bergen arkeologiske skrifter, nordisk, vol. 5. Universitetet i Bergen, Bergen (18s)

*Svensson, Eva: Utmark som landskap. I ”Utmarkens grøde". Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Gråfjellseminaret 30.-31. januar 2003, red. av Kathrine Stene. Varia 59, 2005. S. 125-137. 13 s

Hus og hushold i jernalder og middelalder

*Andersson, C & A.-M. Hållans: No trespassing. Physical and mental boundaries in agrarian settlements. I: Andersson, H., P. Carelli & L.Ersgård (eds.): Visions of the Past. Trends and Tradistions in Swedish Medieval Archaeology, Lund 1997. s. 583-602. (20s)

*Fallgren, Jan-Henrik 2008: Farm and Village in the Viking Age. I The Viking World, red. av Stefan Brink & Neil S. Price, s.67-77. Routledge, London (10s).

*Hvass, Sten 1988: Jernalderens bebyggelse. I: Jernalderens Stammesamfund, Fra Stamme til Stat i Danmark, Bind 1, red. av Peder Mortensen & Birgit Rasmussen, s. 53-90. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag, Århus (37s)

*Løken, T. 1988: Bygg fra fortiden. Forsand i Rogaland – bebyggelses-sentrum gjennom 2000 år. AmS-Småtrykk 21. Stavanger (19s)

*Myhre, Bjørn: Settlement of SW Norway. Offa 39, 1982. s.197-215. (19s)

*Myhre, Bjørn & Øye, Ingvild 2002. Norges Landbrukshistorie, Bind 1. 4000 f.Kr. – 1350 e. Kr. Jorda bliver levevei. Det norske samlaget, Oslo, s.92-108, s.170-181, s.231-252 (46s)

*Pilø, Lars 2004: Bosted – urgård – enkeltgård. En analyse av premissene i den norske bosetningshistoriske forskningstradisjon på bakgrunn av bebyggelsesarkeologisk feltarbeid på Hedemarken, s. 261-268. Oslo Arkelogiske Serie, Volume 3. Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering, Oslo. Kapitel 6, s. 183-197: Det direkte kildematerialet. Kapitel 8, s.261-268: Bosted – urgård – enkeltgård, en oppsummering (21s).

Publisert 1. okt. 2010 09:01 - Sist endret 17. des. 2010 12:44