ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir et overblikk over de viktigste kulturhistoriske trekk og sosiale endringer i Nord-Europa, særlig Norden, fra ca. 500 f. Kr fram til reformasjonen.

Studentene gjøres kjent med de mest sentrale trekk ved periodens arkeologiske kildemateriale og deres kronologi og får innsikt i sentrale forskningstemaer knyttet til perioden.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at du vil:

 • ha tilegnet deg kunnskap om jernalder og middelalder i Norden
 • kunne gjøre rede for relevant materiell kultur som brukes i forskningen
 • ha utviklet en forståelse av bruken av materiell kultur, metode og teori som behandles av pensumlitteraturen
 • kunne analysere noen sentrale problemstillinger knyttet til jernalder- og middelalderarkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i gruppeundervisningen krever undervisningsopptak på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter at du har gode lesekunnskaper i engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og gruppeundervisning, samt en heldagsekskursjon.

Gruppeundervisningen bygger på forelesningene, og det forutsettes at du har satt deg inn i relevant litteratur på forhånd. Det er obligatorisk å delta på 6 av 9 gruppeundervisninger/seminarer for å kunne gå opp til eksamen. Fravær utover de tillatte gangene må dokumenteres.Vi anbefaler på det sterkeste at studentene møter opp på alle de 9 gruppesamlingene.

Slik søker du om gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte: Fravær fra obligatorisk aktivitet/oppmøte

Kvalifiseringsoppgave: En skriftlig kvalifiseringsoppgave må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Kvalifiseringsoppgaven skal være en analyse av en fagartikkel på pensum.

Emnet benytter Canvas og student-epost i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera.

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på 8 til 10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Sidetall under 8, eller over 10 kan få negative følger for karakteren.
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester
  • Eksamensbesvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 

Studentene er selv ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Det anbefales å bruke mest mulig av pensumlitteraturen i eksamensbesvarelsen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk