Pensum/læringskrav

Titler merket * kan lånes for kopiering i ekspedisjonen, Blindernveien 11.

1. Introduksjon: Arkeologi og Humanisme

Hastrup, K. 1999: Viljen til viden. En humanistisk grundbog. Gyldendal, København. Kap.1-4, s. 3-130 (110 s.)

2. Hermeneutikk og tolkning av materiell kultur

Johnsen, H. & B. Olsen 1992: Hermeneutics and Archaeology. On the philosophy of contextual archaeology American Antiquity 57(3): 419-436 (16 s.)

*Rustad, L. M. 1998: Kunnskap som delvise forbindelser. I: Betatt av viten. Bruksanvisninger til Donna Haraway, redigert av K. Asdal, A.-J. Berg, B. Brenna, I. Moser, og L. M. Rustad, s. 120-144. Spartacus, Oslo (24 s.)

*Kristiansen, K. 1999: The theoretical cycle - a discussion of some universal oppositions in historical interpretation. I: Marxistiska perspektiv inom skandinavisk arkeologi, redigert av J. Goldhahn, og P. Nordquist. Umeå universitet: Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå, s. 1-14 (11 s.)

Brück, J. 1999: Ritual and rationality: some problems of interpretation in European archaeology Journal of Archaeology 2_(3): 313-344 (31 s.)

*Kyvik, G. 2002: Hjemmeverden, fremmedverden og arkeologisk refleksivitet. Primitive tider 5. s. 127-132 (4 s.)

*Nyland, A. J. 2003: Å gjenfortelle en ukjent historie med kjente kategorier. Primitive tider 6: 47-59 (10 s.)

*Goldhahn, J. 2004: Mångtydighetens tydlighet - till frågan om hällbilders mening och innebörd. I: Förhistoriska bilder som arkeologisk källa, redigert av G. Milstreu og H. Prøhl, s. 121-208. Tanums Hällristningsmuseum, Tanumshede. (12 s.)

*Berg-Hansen, I. M. 2009: Steinalderregistrering. Metodologi og forskningshistorie i Norge 1900-2000 med en feltstudie fra Lista i Vest-Agder. Varia 75. Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen Universitetet i Oslo, Oslo. Kap. 2, s. 13-34 og Kap. 6, s. 131-139 (30 s.)

*Mithen, S. 2001: Archaeological Theory and the Theories of Cognitive Evolution. I: Archaeological Theory Today, redigert av I. Hodder, s. 98-121. Polity Press, Cambridge. (19 s.)

3. Struktur og handling

*Østerberg, D. 2003: Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse. Capellen, Oslo. S. 12-17 (6 s.)

*Durkheim, E. 1990 [1897]: Samfunnet og tingene. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg, s. 193-194. Pax Forlag A. S., Oslo. (1 s.)

*Durkheim, E. 1990 [1912]: Tenkningens sosiale vilkår. I: Østerberg, D. 1990: Handling og samfunn. Sosiologisk teori i utvalg, s. 195-203. Pax Forlag A. S., Oslo. (10 s.)

*McGee, R. J. and Warms, R. L. 2000: Anthropological Theory. An Introductory History. Second edition. Kap. 8: Marcel Mauss, excerpts from The Gift (1924), s. 104-116. Cappelen, Oslo. (12 s.)

*Weiner, A. 1992: Inalienable Posessions. The Paradox of Keeping-While-giving. Berkeley / Los Angeles / Oxford: University of California Press. s. 1-19 (19 s.)

*Tilley, C. 1990: Claude Lévi-Strauss: Structuralism and Beyond. I Reading Material Culture, redigert av C. Tilley, s. 3-81. Basil Blackwell, Oxford. (75 s.)

*Layton, R. 2006: Structuralism and Semiotics. I Handbook of Material Culture, redigert av C. Tilley, W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands, and P. Spyer, s. 29-42. Sage Publishers, London. (12 s.)

*Glørstad, H. 2002: Østnorske skafthullhakker fra mesolitikum. Arkeologisk og forhistorisk betydning – illustrert med et eksempelstudium fra vestsiden av Oslofjorden. Viking LXV – 2002. Oslo: Norsk arkeologisk selskap. s. 7-47 (35 s.)

*Nygaard, T. 2001: Den lille sosiologiboka. Innføring i sosiologisk handlingsteori. Universitetsforlaget, Oslo. S. 102-146: Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens (45 s.)

*Bourdieu, P. 2006: Strukturer, habitus og praksiser. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 1-2: 53-73 (20 s.)

*Barrett, J. C. 2000: Fields of discourse: Reconstituting a social archaeology. I Interpretive archaeology. A reader, redigert av J. Thomas, s. 23-32. Leicester University Press, London & New York. (9 s.)

*Barrett, J. C. 2000: A thesis on agency. I Agency in archaeology, redigert av M. A. Dobres og J. E. Robb, s. 61-68. Routledge, London. (7 s.)

*Berggren, K. 2000: The Knowledge-Able Agent? On the paradoxes of power. I Philosophy and Archaeological Practice. Perspectives for the 21st Century, redigert av C. Holtorf og H. Karlsson, s. 39-46. Bricoleur Press, Göteborg. (7 s.)

*Andersson, M. 2004: Making Place in the Landscape. Riksantikvarieämbetet, Lund. S. 36-38, 242-253: The society and the landscape (10 s.)

*Olsen, B. 2006: Ting-mennesker-samfunn. Introduksjon til en symmetrisk arkeologi. Arkæologisk Forum 14:13-18. (5 s.)

4. Subjekt, kropp og livsverden

*Mauss, M. 1979: Techniques of the Body. In: Mauss, M. 1979: Sociology and psychology: essays. London: Routledge. s. 97-123 (21 s.)

*Wheatley, D. 1995: Cumulative viewshed analysis: a GIS-based method for investigating intervisibility, and its archaeological application. I Archaeology and Geographical Information Systems, redigert av G. Lock og Z. Stančič, s. 172-185. Taylor & Francis, London. (12 s.)

*Gansum, T., G. B. Jerpåsen, C. Keller 1997: Arkeologisk landskapsanalyse med visuelle metoder. AmS-Varia 28. Arkeologisk museum i Stavanger, Stavanger. Kap. 1, Kap. 2, Kap. 3, Kap. 4, s. 10-22. (10 s.)

Astuti, R. 1995 : The Vezo Are Not a Kind of People Identity, Difference, and "Ethnicity" among a Fishing People of Western Madagascar. American Ethnologist 22(3): 464-482 (18 s.)

*Ingold, T. 2000: The temporality of the landscape. I The perception of the environment. Essays in livelihood, dwelling and skill, redigert av T. Ingold, s. 189-208. London and New York, Routledge. (19 s.)

*Ingold, T. 2000: Culture, nature, environment: steps to an ecology of life. I Perception of the Environment. Essays in livelihood, dwelling and skill, redigert av T. Ingold, s. 13-26. London & New York: Routledge. (13 s.)

Brück, J. 2005: Experiencing the past? The development of a phenomenological archaeology in British prehistory Archaeological Dialogues 12 (1): 45–72 (27 s.)

*Thomas, J. 2006: Phenomenology and Material Culture. I Handbook of Material Culture, redigert av C. Tilley, W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands, and P. Spyer, s. 43-59. Sage Publishers, London. (12 s.)

*Tilley, C. 2004: The Materiality of Stone. Explorations in Landscape Phenomenology. Berg, Oxford/New York. Kap. 1, s. 1-31: From Body to Place to Landscape; Kap. 4, s. 147-216: Frozen Waves and Anomalous Stone; Kap. 5: 217- 225: Conclusions. (90 s.)

*Fuglestvedt, I. 2005: Contact and communication in Northern Europe 10 200 – 9 000 / 8 500BP – a phenomenological approach to the connection between technology, skill and landscape. I Pioneer settlements and colonization processes in the Barents region, redigert av H. Knutsson og K. Knutsson. NordArk, s. 79-96. Work-Shop Publications, Uppsala / Vuollerim. (16 s.)

5. Menneske og metafor

*Solheim, J. 1998: Den åpne kroppen. Om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Oslo: Pax s. 11-26 (16 s.)

*Jones, A. 1998: Where eagles dare: landscape, animals and the Neolithic of Orkney. Journal of Material Culture 3(3): 301-324. (23 s.)

Gosden, C. & Y. Marshall 1999: The cultural biography of objects World Archaeology 21(2): 169-178. (9 s.)

*Tilley, C. 1999: Metaphor and Material Culture. Oxford: Blackwell s.36-76 (35 s.)

*Oma, K. 2003: Høgtflygande refleksjonar omkring det vendte beger. Primitive tider 6. s. 61-81 (20 s.)

*Gansum, T. 2003: Hår og stil og stilig hår. Om langhåret maktsymbolikk. I: Rolfsen, P. & Stylegar, F.-A. (red.): Snartemofunnene i nytt lys. Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter nr. 2. Oslo: Universitetet i Oslo. s. 191-221 (20 s.)

Fredriksen, P. D. 2006: Moving Closer to the Fire: Heat Transformations and Bucket-Shaped Pots in Burials Norwegian Archaeological Review 39 (2) s. 126-137 (12 s.) (Totalt 913 s.)

Publisert 8. apr. 2010 15:56 - Sist endret 20. aug. 2010 16:44