ARK4040 – Fordypning i arkeologisk teori og metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp et utvalg sentrale vitenskapsteoretiske, filosofiske og samfunnsteoretiske temaer som danner grunnpremisser for all aktuell arkeologisk forskning.

Emnet gir gjennom eksempelbasert undervisning en innføring i ulike metodiske tilnærminger som kan brukes for å besvare en arkeologisk problemstilling.

Emnet skal gi en dypere forståelse av arkeologisk teori og metode, og en plattform for å arbeide videre med et selvstendig prosjekt gjennom prosjektbeskrivelse og mastergradsavhandling.

Emnet baserer seg på aktiv og obligatorisk studentdeltagelse gjennom seminarer hvor studentene blir trent i å delta i vitenskapelig diskusjon og debatt.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

 • kunnskap om sentrale teoretiske debatter i samfunnsteori generelt og arkeologi spesielt
 • kunnskap om ulike typer arkeologiske problemstillinger og forskningsspørsmål
 • innsikt i metoder og teoretiske tilganger som kan besvare ulike typer problemstillinger og forskningsspørsmål

Du vil lære å:

 • gjøre rede for de ulike teoretiske hovedretninger som benyttes innenfor arkeologi
 • utforme en problemformulering for eget forskningsarbeid, og forsvare det teoretiske grunnlaget for denne
 • presentere dine egne vurderinger gjennom aktiv deltagelse i fagteoretiske diskusjoner, på grunnlag av både skriftlig og muntlig trening i vitenskapelig debatt
 • gi innspill på andres fremleggelser
 • utføre en analyse der du anvender teori for å belyse eller problematisere arkeologisk kildemateriale

Du som tar dette emnet vil kunne:

 • anvende ulike arkeologiske metoder og teoretiske tilganger som kan besvare arkeologiske problemstillinger
 • gjøre et faglig fundert valg av teoretisk og metodisk utgangspunkt for prosjektbeskrivelse og masteroppgave
 • utvikle en selvstendig holdning til teori- og metodeutvikling innen arkeologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter tatt opp til Arkeologi og konservering (master - to år) eller Kunsthistorie og visuelle studier (master - to år)

Maksimalt 20 deltakere.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARK2000 - Arkeologisk idehistorie.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret, og inkluderer 6 dobbeltforelesninger og 4 doble gruppesamlinger.

Pensum består av 500 sider fellespensum og i tillegg et særpensum på 500 sider som utarbeides i samråd med faglærer i løpet av arbeidet med semesteroppgaven. Særpensumet leveres i Canvas senest 1 uke før innleveringfrist av semesteroppgaven. Særpensumet skal godkjennes av faglærer.

Emnet benytter Canvas og student-epost i undervisningen. Beskjeder kan også bli lagt ut på emnets semesterside.

Eksamen

Obligatoriske, muntlige fremlegg i løpet av semesteret må godkjennes av faglærer for at du får gå opp til eksamen.

Emnet karaktersettes på bakgrunn av et selvstendig essay over et teoretisk emne, som vurderes med bokstavkarakterene A-F. Essayet skal være 8-10 sider med ca 2300 tegn (uten mellomrom) per side.

Besvarelsen leveres i Inspera i pdf-format. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Studentene er selv ansvarlig for at besvarelsen leveres i et format som er leselig. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeolgi (BA).

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk