Dette emnet er nedlagt

HIS2391 – Kjønn og makt i historisk perspektiv: Streiftog i feminismens politiske historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tre store ”revolusjoner” har preget moderne samfunn gjennom de siste 300 årene: den vitenskaplige, den industrielle og den demokratiske. Alle har hatt betydning for forholdet mellom kjønn og mellom familie og samfunn.

I dette fordypningsemnet vil vi analysere hvordan dette har preget feminismens politiske historie. Kronologisk dekker emnet en periode på 300 år, fra opplysningstiden til vår egen tid. Vi vil analysere noen av de paradoksene som ligger i demokratiseringsprosessen i moderne samfunn: økende frihet for individene og gradvis likestilling på den ene siden, sterkere kategorisering av kvinner og konflikt mellom kjønn på den andre.

Emnet vil gi deg muligheter for fordypning i viktige temaer og diskusjoner innenfor kvinne- og kjønnshistorien. Hvorfor kom demokratiseringen i første omgang til å innebære en sterkere marginalisering av kvinner? Hvorfor har det vært så vanskelig å ta skrittet fra formell likestilling til en fullverdig medborgerlig status for kvinner? I hvilken grad er dagens situasjon preget av politiske og kulturelle premisser som er blitt lagt i tidligere faser av historien?

Hva lærer du?

Kurset vil gi deg kunnskaper om de lange linjene i feminismens politiske historie. Kurset har også en fordypningsdel som veksler mellom periodene 1750-1850 og 1950-2000. Hvilken fordypningsdel som undervises og eksamineres i det enkelte semester framgår av pensumlisten på semestersiden. Fordypning i perioden 1750-1850 betyr særlig vekt på opplysningstiden og de demokratiske revolusjonene. Fordypning i perioden 1950-2000 betyr vekt på debattene om feminismen og utfordringene i etterkrigstiden fram til vår tid. Gjennom kildestudier, diskusjoner og skrivetrening vil du også få dypere innsikt i historikernes tenkemåte og arbeidsmåte og bli trenet til kritisk lesning og akademisk skriving

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompstanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer)

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

NB: Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en kvalifiseringsoppgave og en tre dagers hjemmeeksamen.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen bedømmes med bokstavkarakter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk