Dette emnet er nedlagt

HIS4151 – Handel, sølv og kanoner. Handelskapitalismens epoke, ca. 1500-1800

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tiden fra de store oppdagelser og til den industrielle revolusjon er handelskapitalismens store tid i Europa. På vogner og sleder strømmet varer fra land til by, tungt lastede skip krysset så vel Nordsjøen og Østersjøen som de store verdenshavene for å bringe og hente varer. Sølv strømmet på denne måten fra Amerika til Europa og videre til Asia. I mange tilfeller var det vanskelig å skille mellom handel og plyndring, og statene brukte ofte militærmakt for å oppnå handelspolitiske fordeler. Med begrepet handelskapitalisme understrekes handelens betydning, i motsetning til industrikapitalisme som særlig utviklet seg fra slutten av 1700-tallet, der det er produksjonen som står i fokus.

Emnet dreier seg om handelskapitalismen i Europa, inkludert Norge og det legges særlig vekt på:

  • Handelens veier, omfang og betydning for den økonomiske og sosiale utvikling
  • Organiseringen av handelen særlig gjennom familiebedrifter og kompanier
  • Statsmaktens rolle inkludert den økonomiske politikken, merkantilismen

Hva lærer du?

Studentene skal få et godt kjennskap til handelskapitalismen, og mer generelt økonomisk historie, i tidlig moderne tid, og vil bli trenet i å se mulige sammenhenger mellom fenomener, både på lokalt, regionalt og globalt nivå. Studentene skal utvikle evnen til kritisk lesning, akademisk skriving og selvstendig tenkning.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk

Overlappende emner

Overlapper med HIS2151

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2151. På semestersiden til HIS2151 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Studentene kan velge å prøves enten i en skriftlig 6 timers skoleeksamen eller i en 20 minutters prøveforelesning der emne for forelesningen blir gitt en uke før forelesningstidspunktet.


Her finner du retningslinjer for prøveforelesninger på masternivå

Tema for forelesningen blir gitt en uke før forelesningstidspunktet. Studenten skal fremlegge et fullstendig skriftlig manus i ett eksemplar som leveres sensorene sammen med et "obligatorisk egenerklæringsskjema.

Det blir benyttet bokstavkarakter i emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

høst 2003

Eksamen

høst 2003

Undervisningsspråk

Norsk