KARAKTERBESKRIVELSER FOR MASTEROPPGAVER I HISTORIE

Vedtatt av Nasjonalt Fagråd høsten 2009.

 A

Karakteren A gis for uvanlig gode oppgaver som inneholder originale bidrag. En A-oppgave utmerker seg ved å vise selvstendighet både i bruk av kilder og metode og i analyse og fremstilling. En A-oppgave bør overbevise på nesten alle punkter, men kan ha mindre feil hvor disse ikke går ut over helhetsinntrykket.

 

 • Problemstillingen er klart formulert og har tydelig relevans i forhold til fagfeltet.
 • Kandidaten er tydelig metodisk/teoretisk bevisst.
 • Kandidaten viser historiografisk orientering og gir en kritisk og klart selvstendig drøfting av faglitteraturen eller deler av den.
 • I analysen viser kandidaten tydelig selvstendighet og refleksjon over sine problemstillinger.
 • Kildetilfanget og utnyttelsen av kildene er overbevisende. Det empiriske materialet er klart fremstilt verbalt og/eller grafisk.
 • Oppgaven er oppbygget slik at sammenhengen mellom problemstilling, analyse og konklusjon er tindrende klar.
 • Begrepsbruken er klar og språkføringen meget god og uten vesentlige feil og mangler.
 • Referanseapparat er uten betydelige feil og vitner om bred lesning.

 

 

 

B

Karakteren B gis til meget gode oppgaver som viser solid beherskelse av feltet samt god vurderingsevne og selvstendighet i analyse av materialet. Men en B-oppgave mangler den originalitet, selvstendighet og overbevisende gjennomføring som kjennetegner en A-oppgave.

 

 • Problemstillingen er tydelig formulert.
 • Kandidaten er metodisk/teoretisk bevisst og viser godt kjennskap til faglitteraturen.
 • Kandidaten gir en god analyse og reflektert drøfting i forhold til problemstillingen.
 • Kildene er håndtert på en god måte, og det empiriske materialet er godt presentert.
 • Oppgaven er oppbygget slik at det er god sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon.
 • Begrepsbruken og språkføringen er god og uten vesentlige feil og mangler.
 • Referanseapparat er uten betydelige feil.

 

 

C

Karakteren C gis for gode oppgaver som er stort sett tilfredsstillende med henblikk på kildebruk, empiri, analyse og utforming.

 

 • Problemstillingen er tydelig formulert.
 • Kandidaten viser kjennskap til relevant faglitteratur og har en viss grad av metodisk orientering.
 • Kandidaten viser en viss grad av selvstendighet i analysen og viser evne til refleksjon over sitt tema.
 • Kandidaten viser tilfredsstillende håndverk i bruken av kilder og empiri, men noen feil og mangler kan godtas.
 • Oppgaven har en brukbar oppbygging.
 • Begrepsbruken og språkføringen er tilfredsstillende og uten grove feil og mangler.
 • Referanseapparatet er tilfredsstillende. Noen mangler kan godtas.

 

 

 

 

D

 

Karakteren D gis til oppgaver som er brukbare, men som har vesentlige mangler. En D-oppgave kan ha sterke sider som at den bringer fram interessant materiale eller inneholde interessante resonnementer, men den har samtidig klare svakheter, også på sentrale kriterier.

 

 • Problemstillingen kan være tydelig, men er ofte ikke presist formulert
 • Oppgaven viser en begrenset evne til historiefaglig refleksjon.
 • Håndverksmessig kan oppgaven være brukbar i partier, men det er vanligvis en del svakheter med kildearbeidet og håndteringen av det empiriske materialet.
 • Strukturen og utformingen av oppgaven er mangelfull.
 • Begrepsbruken kan være uklar og språkføringen kan ha svakheter.

 

 

 

E

 

Karakteren E gis til oppgaver som ikke tilfredsstiller mer enn minimumskravene når det gjelder formulering av problemstilling, historiefaglig refleksjon, kildearbeid og håndtering av empiri.

 

 

 

F

 

Karakteren F gis til oppgaver hvor minimumskravene ikke er oppfylt og hvor prestasjonen er utilstrekkelig. En slik oppgave er svak på alle kriterier eller utilfredsstillende på sentrale områder.

 

Publisert 28. okt. 2010 12:05 - Sist endret 21. juli 2011 08:54