Dette emnet er nedlagt

MAS1500 – Vest-Europas historie ca. 500-1500

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vest-Europas historie i perioden fra Romerrikets fall til reformasjonen er svært begivenhetsrik. Hendelsene i denne perioden har langt på vei formet dagens Europa politisk, kulturelt, økonomisk og sosialt. Det er viktig med god kunnskap om Europas middelalder for å ha en dypere forståelse av dagens Europa. På grunn av kursets store tidsspenn vil fokus bli lagt på hovedlinjene i perioden 500-1500. For å diskutere denne utviklingen vil fire temaer stå i fokus. Det første tar for seg den politiske utviklingen. Det andre vil omhandle framveksten av kristendommen og kirke og den "evige kamp" mellom stat og kirke, men også den kristne kulturen som var den rådende i denne perioden. Det tredje vil dreie seg om det økonomiske grunnlaget, d.v.s. jordbruk og handel. I den sammenheng vil befolkningsvekst og byutvikling også bli diskutert. Det siste temaet vil omhandle den sosiale strukturen og sosiale grupper, f.eks. kjøpmenn, geistlighet, kvinner, barn.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne hovedtrekkene i samfunnsutviklingen i perioden ca. 500-1500, og forholdene mellom de fire hovedtemaene. Videre bør studentene utvikle analytisk evne og selvstendig tenkning bl.a. via kritisk lesning av forskningsdiskusjonen. Studentene skal kunne formidle kunnskapen både muntlig og skriftlig. Gjennom oppgaveskriving og tilbakemelding på utkast skal studentene lære å fremstille kompliserte forhold skriftlig på en presis og forståelig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Undervisning

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi fortløpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse, samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Gjennom hele semesteret skal studentene jobbe med 3 mindre oppgaver som kommenteres av lærer og som leveres inn på slutten av semesteret for endelig vurdering.

Eksamen

Eksamensform for dette emnet er mappeinnlevering: Mot slutten av semesteret leverer studenten en mappe med 3 oppgaver. Alle oppgavene skal til sammen ikke overstige 10 sider, á 2300 tegn (uten mellomrom). Mappen bedømmes med bokstavkarakter. Sammen med mappen skal studenten levere obligatorisk egenerklæring. Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk