Spesifisert karakterbeskrivelse for EXPHIL03 - Seminarvariant
Gjeldende til og med vårsemesteret 2017!

De sentrale momenter som vektlegges, er:

Formelle krav
 • Oppgavenummer, tittel og oppgaveteksten skal gjengis foran selve besvarelsen..
 • Oppgaven skal inneholde ryddig førte henvisninger til originaltekstene og andre kilder som måtte være brukt. Dette gjelder ikke bare ved sitater. Oppgaven skal inneholde en litteraturliste hvor det fremgår hvor de brukte tekstene (kildene) er hentet fra.
 • Kravet om lengde (2800-3200 ord) skal overholdes. Ved en altfor kort eller altfor lang oppgave må kandidaten regne med karakteren F  (”Ikke bestått”).
 • Det legges vekt på at regler for ortografi og setningsoppbygning følges.


Kunnskapskrav
 • Oppgaven skal vise kunnskap om originaltekstene. Dette dokumenteres gjennom henvisninger til dem.
 • Det lar seg skrive en fremragende oppgave uten å bruke annen litteratur, men som regel vil bruk av (dokumentert) sekundærlitteratur gjøre oppgaven bedre.
 • Man blir bedømt ut fra valg av kildestoff: Det bør bare unntaksvis henvises til repetisjonshefter. Nettsøk må foretas kritisk.

 

Struktur
 • Oppgavens tittel er den samme som i skriveoppdraget.
 • En innledning utdyper problemstillingen. Ren gjentagelse av oppgaveteksten bør unngås.
 • Hoveddelen bør være systematisk og ha god sammenheng mellom de enkelte avsnittene.

 • Unngå avslutninger, konklusjoner eller oppsummeringer som er rene gjentagelser.

 

Selvstendighet
 • Selvstendighet går ikke så mye på å sette frem og begrunne egne standpunkter, om da ikke oppgaveteksten spesielt ber om dette. I alle oppgaver handler selvstendighet om å gi oppgaven fokus og retning ut fra problemstillingen. Dette kravet til en god oppgave henger nøye sammen med kravet om ”struktur” (se ovenfor).
 • Selvstendighet viser seg også i evne til problematisering og drøfting av standpunkter. Dette kan bl.a. skje ved å stille spørsmål til teksten, foreslå forskjellige tolkninger, peke på ulike svar på problemstillingen.
 • Rene, ufokuserte referater er uakseptable.
 • Selvstendighet vises også ved at alle poenger må være forklart med egne ord, og ved at sitater brukes kun for å illustrere et poeng, ikke istedenfor en forklaring.
 • Det skal være klart for en leser at tekstens momenter har relevans til oppgavetittelen/skriveoppdraget.


A: Fremragende. Oppgaven dokumenterer meget god kunnskap, og utmerker seg ved sin struktur og selvstendighet, spesielt ved stor evne til å formulere og diskutere relevante problemstillinger, og til å gjennomføre en sammenhengende drøfting. De formelle kravene er tilfredsstilt.

B: Meget god. Oppgaven dokumenter meget bra kunnskap. Den har også meget god struktur og viser god evne til selvstendig argumentasjon. Også de formelle kravene er tilfredsstilt.

C: God. Oppgaven dokumenterer god kunnskap. Den har også en brukbar struktur og med noe selvstendig argumentasjon. De formelle kravene er stort sett tilfredsstilt.

D: Nokså god. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Strukturen har klare mangler, og oppgaven viser liten evne til selvstendig argumentasjon. Likevel viser oppgaven en viss kunnskap og tilfredsstiller til en viss grad de formelle kravene.

E: Tilstrekkelig. Mangelfulle, men dokumenterte minimumskunnskaper. Formelle krav er tilfredsstilt i liten grad. Dårlig struktur og knapt noen evne til selvstendig argumentasjon.

F: Ikke bestått. Oppgaven tilfredsstiller ikke minimumskrav til form og kunnskap, ved siden av å mangle struktur og selvstendig vurderingsevne.