Dette emnet er nedlagt

FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette kurset tar vi for oss kunnskapsteoretiske problemstillinger og løsningsforsøk omkring temaet farge - fra antikken til våre dager - og disse burde vise at sannheten om fargene er noe som fremdeles må søkes.

Mange filosofer har fremhevet synssansen som den viktigste, fordi den gir mest kunnskap, både om oss selv og om virkeligheten. Å se er å skjelne farge fra farge. Men hva er farge? Kan vi oppnå kunnskap om fargene? Hva kreves for at dette skal kalles kunnskap.

Kurset har relevans både for filosofi og for grunnlagstenkning innenfor så vidt forskjellige emner som kunstteori, psykologi, fysiologi og fysikk, særlig optikken.

Hva lærer du?

Deltakerne vil få innføring i sentrale og aktuelle problemstillinger i fargefilosofi og deres løsningsforsøk. Deltakerne vil også få øvelse i å sette sine egne problemstillinger inn i en filosofisk sammenheng og å drøfte mulige løsninger ut fra akademiske krav til grundighet og saklighet.

Kurset er delt opp i tre deler:

Del I: Farge som tema i filosofi gjennom historien gjengir noen av de vanligste filosofiske problemstillingene og oppfatningene angående farge. Det er en bevegelse i oppfatningene: fra antikkens Platon som hevdet at farge så å si er uvirkelig, og derfor noe som mennesket aldri kan vite noe om, til det 20. århundrets positivisme, her representert ved Moritz Schlick, som betraktet farge (og andre såkalte sansedata) som det mest virkelige, og følgelig som noe mennesket kan ha den aller klareste og sikreste kunnskap om.

Del II: Fenomenalisme og fenomenologi inneholder tre hovedtemaer, nemlig farge og rom, forholdet mellom farge og berøringsfornemmelser (visuelt - taktilt) og spørsmålet om hva farge er.

Del III: Subjektivisme kontra objektivisme omfatter fargefilosofi i dagens vitenskapelige forskning om farge. Et hovedtema for denne typen fargefilosofi er problemet med å avgjøre om farge eksisterer subjektivt eller objektivt.

Opptak og adgangsregulering

Kursdeltakelse koster kr 5000,- Semesteravgift og kursmateriell kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for:

  • lærere og studenter i visuelle kunstfag
  • utøvere innenfor maleri, fotografi, grafisk design, interiørarkitektur, film, teater
  • mennesker med bakgrunn i utdanning som har en spesialvinkling mot farge, for eksempel innenfor fysikk, fysiologi og psykologi

Elementær kunnskap om fargelære/teori er ønskelig.

Undervisning

Kurset gis over tre obligatoriske helgesamlinger, og undervisningen tar progressivt opp ett av hovedtemaene hver gang. Kursleder legger til rette for student-deltagelse gjennom diskusjon/gjennomgang. Personlig veiledning i studier og essayskriving skjer gjennom e-post og/eller møter.

Det er krav om minimum 80% oppmøte for at kurset skal regnes som fullført og kursbevis kan utskrives. Sykdom e.l. gir ikke gyldig fravær utover de tillatte 20%.

Eksamen

Eksamen består av enten et individuelt essay på ca 10 sider, eller et gruppeessay på ti sider multiplisert med antall medlemmer i gruppen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det undervises ikke mer i dette emnet

Undervisningsspråk

Norsk