Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2105 - Vår 2006

Drøft ett av følgende to spørsmål:

(1) Redegjør for Jacksons kunnskapsargument og presenter Papineau og Perrys responser på dette argumentet. Hvilken av disse responsene (hvis noen) virker etter din oppfatning mest overbevisende? Lykkes Papineau eller Perry med å vise at Jackson tar feil når han hevder at Mary får ny kunnskap om ikke-fysiske fakta? Begrunn svaret.

Eller

(2) Forklar hva Davidson mener med “anomal monisme” og hvorfor Kim innvender at anomal monisme leder til epifenomenalisme. Diskuter derretter Davidsons respons på Kims innvending. Hvilke alternative responser på denne innvendingen kan du tenke deg?

Semester oppgaven skal være på ca. ti sider. Innlevering 4. mai til studiekonsulent for filosofi, Fredrik Bråten.

2 eksemplarer + forside

6. apr. 2006 11:30

VIKTIG BESKJED: Vi gjør oppmerksom på at dato for innlevering av semesteroppgaven er endret til 4. mai.

Innlevering skal skje til studiekonsulent for filosofi Fredrik Braaten, rom 411 Niels Treschows hus, innen fastsatt frist. Full innstruks for innlevering av semesteroppgaver finner dere her

Oppgaven vil bli utlevert 4. april på undervisningen.

14. feb. 2006 13:00