FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset går dypere inn i noen av metafysikkens og bevissthetsfilosofiens hovedtemaer. Det vil ha to varianter med en felles kjerne omkring hovedspørsmålene innen disse områdene:

  • En variant vil gå inn på de sentrale kjennemerker ved bevissthet, og blant annet diskutere den filosofiske tradisjonens tilnærminger til egenskapene til de ulike typer av bevissthetsinnhold, fra sansekvalia til innholdet ved tanker og ordstillinger.
  • En annen variant vil kunne fokusere på hva slags teori vi kan ha om hva bevissthet er, om hvordan bevissthet kan finnes i den fysiske verden, og om hvordan filosofiske syn på bevissthet forholder seg til spesialvitenskapers ulike tilnærmeringer.

Hva lærer du?

Etter bestått eksamen i emnet skal studenten:

  • kunne dokumentere dypere innsikt i problemstillinger innen bevissthetsfilosofi og metafysikk, og i tillegg kritisk kunne drøfte ulike standpunkter.
  • kunne gi en argumenterende muntlig fremføring som drøfter et sentralt problem innen bevissthetsfilosofien eller metafysikken.
  • å kunne demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen bevissthetsfilosofien og metafysikken, og i tillegg kunne gi kritiske evalueringer av ulike standpunkter innen de respektive emneområdene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kompetanse i metafysikk og bevissthetsfilosofi, f.eks gjennom FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi.

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner eller fremlegg underveis i seminaret.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • En skriftlig oppgave på 3-4 sider som leveres i Canvas.
  • Et muntlig fremlegg.

De obligatoriske aktivitetene er direkte knyttet til det aktuelle semesterets undervisning og er derfor kun gyldig i det ene semesteret.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

En semesteroppgave på ca 10 sider à 2300 tegn sider ikke medreget referanser og noteapparat. Det er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen at de obligatoriske aktivitetene er godkjent.

Eksamenen leveres i Inspera.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

FIL2105 tilbys i sin nåværende form siste gang våren 20, men vil erstattes av nye emner i bevissthetsfilosofi og metafysikk.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)