Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i idéhistorisk fagteori og faghistorie. Spørsmålet "Hva er idéhistorie?" søkes drøftet og belyst fra flere kanter og med mange eksempler. Har faget viktige røtter i antikkens opplæring i tale- og formidlingskunst (retorikken) eller springer idéhistoriefaget vesentlig ut av 1800-tallets historisering og vitenskapeliggjøring? Hvordan legitimeres humanistiske fag generelt (og idéhistorie spesielt) i dag? Er faget spesielt nær knyttet til den filosofiske hermeneutikk? Emnet vil også gå inn på idéhistorisk praksis: hvilke spørsmål kan og bør idéhistorikeren rette til sitt materiale (som oftest en tekst, en ideologisk pamflett, et tidsskrift, et filosofisk verk, en roman, et skuespill, men kildematerialet kan også være f.eks. en kunstgjenstand, et bilde, en film). Hvordan setter en idéhistoriker sin "tekst" inn i en "kontekst"?

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg den idéhistoriske fagtradisjon, samt kunne sette denne inn i rammen av humanistisk vitenskapsteori generelt. De skal også utvikle sin vurderingsevne og kritiske sans. Studentene skal erverve seg oversikt over fagteoretiske og faghistoriske debatter, samt ferdigheter i å vurdere, diskutere og formidle emnets tematikker.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademiske skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studentene lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evne til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (20 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang våren 2009

Eksamen

Hver vår

Går siste gang våren 2009

Undervisningsspråk

Norsk