Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter de ledende ideer i europeisk filosofi, teologi og vitenskap fra 1600-tallet og frem til vår egen tid, basert på lesning av originalverker og utvalgt sekundærlitteratur.

Mens bruken av originalverker primært sikter mot å gi studentene kunnskaper om epokens ideer, vil sekundærlitteraturen vise forbindelsen mellom de ulike verkene og trekke opp de idéhistoriske linjer. Kurset vil også legge vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet og på våre oppfatninger av epoken. Studentene gis trening i å lese fortidige tekster i et historisk perspektiv, samt et visst minimum av øvelse i å formulere genuint idéhistoriske problemstillinger.

Hva lærer du?

Emnet gir kjennskap til den historiske bakgrunnen for vår egen tids ideer, samt evne til å vurdere og formidle andre epokers og kulturers tenkning.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studiet forutsetter generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av IDEG - Idehistorie grunnfag

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og gruppeundervisning (28 timer fordelt over semesteret) og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, f.eks. kommentarer, debattinnlegg, multiple choice, osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart. Mappen skal totalt være på 10 sider.

I tillegg arrangeres en skoleeksamen på 6 timer ved kursets slutt. Ved karakterutregningen teller den innleverte mappen og skoleeksamen likt.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmeside.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk