Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter de ledende ideene innenfor oldkirken og i middelalderen, basert på lesning av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur.

Mens bruken av originalverker primært sikter mot å gi studentene kunnskaper om epokens ideer, vil sekundærlitteraturen vise forbindelsen mellom de ulike verkene og trekke opp de idéhistoriske linjer. Kurset vil også legge vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet og på våre oppfatninger av epoken. Studentene gis trening i å lese fortidige tekster i et historisk perspektiv, samt et visst minimum av øvelse i å formulere genuint idéhistoriske problemstillinger.

Hva lærer du?

Emnet gir en fordypning i periodens dominerende menneskesyn, natur- og samfunnsoppfatninger, samt ferdigheter til å vurdere og formidle periodens tenkning.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av IDEG - Idehistorie grunnfag

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (20) timer og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmeside.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Gikk siste gang våren 2009.

Eksamen

Gikk siste gang våren 2009.

Undervisningsspråk

Norsk