Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En fremstilling av vår tids idéhistoriske hovedstrømninger, basert på lesning av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur.

Mens bruken av originalverker primært sikter mot å gi studentene kunnskaper om epokens ideer, vil sekundærlitteraturen vise forbindelsen mellom de ulike verkene og trekke opp de idéhistoriske linjer. Emnet vil også legge vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet og på våre oppfatninger av epoken. Studentene gis trening i å lese fortidige tekster i et historisk perspektiv, samt et visst minimum av øvelse i å formulere genuint idéhistoriske problemstillinger.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene en fordypning i de ideer som sterkest bidro til å forme det 20. århundres intellektuelle liv med særlig vekt på de mange oppgjør med tradisjonelle verdier og forestillinger. Videre gir emnet ferdigheter til å vurdere og formidle sentrale trekk ved vår tids tenkning.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Exphil og gode lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE1040 – Vår egen tids tenkning (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (240timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave, 8-10 sider (2300 tegn pr. side). I tillegg arrangeres en skoleeksamen på 4 timer ved kursets slutt. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang våren 2009

Eksamen

Går siste gang våren 2009

Undervisningsspråk

Norsk