Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker europeisk idéhistorie i perioden 1400-1600 og er basert på lesning av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur. Det skal gi kunnskap om epokens ledende idéer og også trekke opp de idéhistoriske hovedlinjene. Det vil bli lagt vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av epoken.

Hva lærer du?

Studenten skal erverve seg kunnskaper om periodens dominerende menneskesyn, natur- og samfunnsoppfatninger og sentrale teologiske problemstillinger. De skal gjennom lesning av originalverker utvikle evnen til å tolke fortidige tekster i et historisk perspektiv.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evne til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper delvis IDE1010 gitt høstsemesteret 2003 og idehistorie grunnfag (IDEG).

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (20 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider.

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Går siste gang våren 2009

Eksamen

Går siste gang våren 2009

Undervisningsspråk

Norsk