Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omfatter studiet av utvalgte verker fra den idéhistoriske forskningstradisjon. I tillegg til å gjøre studentene kjent med fagets klassikere, sikter kurset mot å gi en oversikt over ulike skoler og retninger som har preget fagets historie, og på å antyde modellen for egen forskning. Det vil her bli lagt vekt på et komparativt perspektiv og på generelle utviklingstendenser innen idéhistorisk forskning.

Kurset representerer en utvidelse og fordypelse av den idéhistoriske innsikt studentene har tilegnet seg gjennom emnene på 1000-nivået.

Hva lærer du?

Kurset gir innblikk i typiske idehistoriske arbeidsmåter og kjennskap til et utvalg av viktige faglige problemstillinger med vid spredning både tematisk og kronologisk.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter bred kjennskap til europeisk tenkning fra antikken til nyeste tid. Forutsetter også gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av Idehistorie mellomfag

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart. I tillegg arrangeres en skoleeksamen på 6 timer ved kursets slutt. Ved karakterutregningen teller den innleverte mappen og skoleeksamen likt.

Kommisjonen kan innkalle enkeltkandidater til justerende muntlig prøve. Ved eventuell muntlig prøve skal eksaminasjonen ta utgangspunkt i den innleverte mappen.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmeside.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Siste gang våren 2004

Eksamen

Siste gang våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk