Dette emnet er nedlagt

KIS1030 – Slitesterke mønstre. Antikken i senere kunst og tenkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Renessansen som epokebetegnelse dekker i runde tall perioden 1400-1600 i europeisk historie. Ordet betyr ”gjenfødelse”, og det som ble forutsatt gjenfødt var antikkens kunst og menneskebilde. Emnet setter fokus på antikken som kilde og forbilde så vel i kunsten som i de humanistiske studier (studia humanitatis) og i filosofien. Den kristne humanismen forente kristne idealer med antikkens humanistiske arv, og tidens estetiske idealer, kunsteorier og kunst lot seg inspirere både av antikke forfattere og av antikke monumenter. Undervisningen vil ved hjelp av et utvalg av idéhistoriske tekster og kunsthistoriske monumenter vise hvordan den antikke arven kom til uttrykk i en vekslende kulturell kontekst, og samtidig søke å problematisere forestillingen om ’de klassiske’ og også renessansebegrepet selv.

Hva lærer du?

Emnet sikter mot å gi innsikt i hvordan to forskjellige, men beslektede fag, idéhistorie og kunsthistorie, beskriver og forstår en epoke gjennom studiet av et utvalg av dens kunstverk og tekster. Samtidig utvikles forståelsen av hvordan en tidligere epokes tanker og idealer formidles til og via en annen tid. Gjennom forelesninger, gruppearbeid, nettaktivitet og egen lesning skal studentene utvikle evnen til kritisk refleksjon og akademisk skriving, og til å forholde seg aktivt og selvstendig til faglig stoff.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er åpent.
Kapasitet: min. 40, maks 100.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i engelsk, da en del av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (24 timer) og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side).

Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen uten undervisningsopptak.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Emnet vil være gjenstand for underveisevaluering/periodisk evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys ikke våren 2010.

Eksamen

Tilbys ikke våren 2010.

Undervisningsspråk

Norsk